HƯỚNG DẪN THOÁT KHỎI HỆ THỐNG LMS [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 22:20

Hướng dẫn thoát khỏi hệ thống

Bước 1: Click khóa

Bước 2: Click Log out để thoát khỏi hệ thống

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second