HƯỚNG DẪN THAM GIA HỌC TẬP (Phần 5) [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 20:31

* Hướng dẫn luyện tập trắc nghiệm 

Bước 1. Click chọn bài trong tuần có nội dung cần làm trắc nghiệm có biểu tượng 

Bước 2: Nhấn nút để nhận thông báo thời gian bắt đầu làm bài

Bước 3: Nhấn nút Start attempt

 

Tiếp tục thực hiện bước 4 và 5 tại giao diện làm bài trắc nghiệm.

Bước 4: Chọn câu trả lời đúng

Bước 5: Bấm để làm câu tiếp theo

 

Bước 6.Bấm kết thúc khi làm bài

Bước 7.1. Bấm quay lại để làm tiếp câu chưa làm . Nếu chưa hoàn thành bài ! (Nếu đã hoàn thành chuyển sang Bước 8)

 

Bước 7.2. Bấm quay lại đến câu chưa làm và làm tiếp Nếu chưa hoàn thành bài !

Bước 8. Sau đó bấm Finish attempt để kết thúc

 

Sinh viên xem giao diện thông báo đã hoàn thành bài quiz và thực hiện tiếp

Bước 9, 10 Bước 9. Nhấn Submit để xem kết quả

Bước 10. Xác nhận Submit kết quả

Giao diện xem lại toàn bộ bài làm

Xem kết quả làm bài

 

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second