HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THAM GIA HỌC TẬP (Phần 3) [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 16:34
  • Hướng dẫn nộp bài tập nhóm

Bước 1. Chọn mục Nộp bài tập nhóm có biểu tượng  bàn tay  

Bước 2. Thêm và lưu nội dung bình luận

Lưu lại nội dung bình luận 

Bước 4. Chọn file nội dung cần up lên 

Bước 5. Nhấn Save changes để lưu lại

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second