HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG - THÊM TÀI NGUYÊN HỌC TẬP(PAGE)

Monday - 20/09/2021 02:37

Bước 1. click chọn “Add an activity or resource” chọn tài nguyên học tập “Page”

Bước 2. Cập nhật thông tin và đường dẫn tới video học tập tương ứng trong mục “content”, chọn “save and return to course”

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second