HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG - THÊM TÀI NGUYÊN FORUM

Wednesday - 22/09/2021 04:11

Bước 1. click chọn “Add an activity or resource” chọn tài nguyên học tập “File”

 

Bước 2. Thêm các thông tin cơ bản về diễn đàn

 

Bước 3. Tiếp đó có thể sử dụng tính năng đánh giá hoàn thanh việc tham gia Forum. Sau đó Save and Return to Course

 

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second