HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG - THÊM TÀI NGUYÊN ASSIGNMENT

Monday - 20/09/2021 02:42

 

 

Bước 1. click chọn “Add an activity or resource” chọn tài nguyên học tập “Assignment”

Bước 2. Thiết lập các thông tin cơ bản cho Assignment

 

Bước 3. Các giảng viên có thể thiết lập các tính năng nâng cao ví dụ như điểm (Grade), chọn nộp bài theo cá nhân / nhóm (Submission)

 

Bước 4. Ngoài ra, Các thầy cô có thể thiết lập theo dõi hoạt động bài tập, ví dụ sinh viên phải xem, phải nộp bài và báo nhận điểm thì mới coi như là hoàn thanh hoạt động này (Activity Completion). Sau khi thiết lập xong assignment chọn save and return to course"

 

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second