HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN: CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN HỆ THỐNG LMS MOODLE

Thursday - 16/09/2021 21:17

Bước 1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân sau lần đăng nhập đầu tiên 

Bước 2. Update profile hoàn tất việc chỉnh sửa

 

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second