HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP LMS MOODLE [Dành cho SV]

Monday - 13/09/2021 15:06

Hệ thống quản trị học tập LMS Moodle là hệ thống hỗ trợ hình thức học tập trực tuyến theo hình thức Blended learning. Đây là phần mềm hỗ trợ dạy & học cho cán bộ giảng viên sinh viên trường ĐHBKHN. Hệ thống tận dụng triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin trong dạy & học nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo; tiết kiệm sử dụng phòng học và thời gian lên lớp của cán bộ cũng như sinh viên.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống LMS tại địa chỉ http://lms.hust.edu.vn

 Tài khoản đăng nhập:
Username: taikhoan_email@sis.hust.edu.vn 
Password: password địa chỉ email SV
: taikhoan_email@sis.hust.edu.vn 
Tài Emailkhoản Office 365 là tài khoản mail@sis.hust.edu.vn
Ví dụ:
Username: chau.nc150329@sis.hust.edu.vn
Password: password địa chỉ email SV
Email: chau.nc150329@sis.hust.edu.vn
Bước 2: Click vào khóa
 
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ login dành cho Sinh Viên
 
 
Bước 4: Khai báo thông tin Mail SV lần đầu đăng nhập
 
Bước 5: Tại địa chỉ sso.hust.edu.vn Sinh viên thực hiện Sign in  với Mật khẩu là mật khẩu hộp thư @sis.hust.edu.vn đã được cấp 
  • Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Bước 1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân sau lần đăng nhập đầu tiên
 
 
 Bước 2. Update profile hoàn tất việc chỉnh sửa
a. Cập nhật thông tin cá nhân
 b. Hoàn tất chỉnh sửa
  • Xem giao diện hệ thống khi vào học
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second