Thông báo

Quay lại

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-BGDĐT ngày 21/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đề nghị cán bộ giảng viên quan tâm xem xét các điều kiện tham gia tuyển chọn. Tổ chức chủ trì là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi về Phòng Quản lý nghiên cứu (P220-C1) trước 11 giờ thứ hai ngày 31/05/2021 để phòng tổng hợp nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng hạn.

Tệp đính kèm: Quyết định ; Công văn hướng dẫn

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội