Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG
24 tháng 02, 2017
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng do quá hạn tiếp nhận trở lại Vào cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Đại học dự kiến xử lý buộc thôi học đối với...
> Xem thêm
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng chính quy do quá hạn tiếp nhận trở...
24 tháng 02, 2017
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng do quá hạn tiếp nhận trở lại Vào cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Đại học dự kiến xử lý buộc thôi học đối với...
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học phần kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)
23 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ hè nămhọc 2016-2017 (20163) và học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171) cho các khóa. Sinh viên các khoá đăng ký lớp cho học kỳ hè năm...
> Xem thêm
THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ hè nămhọc 2016-2017 (20163) và học kỳ 1 năm học...
22 tháng 02, 2017
Sinh viên các khoá đăng ký lớp cho học kỳ hè năm học 2016-2017 và học kỳ 1 năm học 2017-2018 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ  http://sis.hust.edu.vn   (đăng nhập với tài khoản được...
> Xem thêm
Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20161
15 tháng 02, 2017
  TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...
> Xem thêm
Previous 1 ... 2 3 4 ... 10 Next