Thông báo

Quay lại

Thông báo: Tài trợ nghiên cứu ứng dụng của Quỹ VinTech

Kính gửi:

Các Viện, Trung tâm nghiên cứu

 

Phòng Quản lý nghiên cứu kính gửi Các đơn vị Thông báo về việc mở đợt tiếp nhận hồ sơ lần 2/2019 của Quỹ VinTech.

Kính đề nghị đơn vị thông báo cho các cán bộ quan tâm xây dựng Thuyết minh dự án và hoàn thiện các hồ sơ kèm theo như yêu cầu của Quỹ.

Để biết thêm thông tin về đợt nhận hồ sơ thứ 2 của VinTech Fund, đề nghị tham khảo tại website:

https://vintechcity.com/cooperation/quy-tai-tro-nghien-cuu-ung-dung-vintech-fund/

Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến cho Quỹ tại: https://vintechcity.com/application-form/      

Trân trọng.