Thông báo

Quay lại

Danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn và thực hiện từ năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn và thực hiện từ năm 2020.

 

Tệp đính kèm: Quyết định 1815