Thông báo Khoa học - Công nghệ

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII (Thông báo số 2)
02 tháng 03, 2020
Với mục tiêu nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đời sống, an ninh, quốc phòng và hội nhập kinh tế quốc tế trong vòng 5 năm (2015-2020)
> Xem thêm
Hội thảo quốc tế về Phân tích thông tin đa phương tiện và nhận dạng 2020
27 tháng 02, 2020
Hội thảo quốc tế về Phân tích thông tin đa phương tiện và nhận dạng (International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition - MAPR) có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển khoa học...
> Xem thêm
Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021
05 tháng 02, 2020
Đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 của Sở KH&Cn Phú Thọ, Quảng Ngãi
> Xem thêm
Danh mục đề tài nghiên cứu cấp cơ sở quản lý tập trung năm 2018 thực hiện năm 2019 (đợt 2)
11 tháng 11, 2019
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2019 Đợt 2 (Kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-ĐHBK-QLNC...
> Xem thêm
Danh mục đề tài nghiên cứu cấp cơ sở phân cấp năm 2018 thực hiện năm 2019 (đợt 2)
11 tháng 11, 2019
Danh mục đề tài nghiên cứu cấp cơ sở phân cấp năm 2018 thực hiện năm 2019 (đợt 2)
> Xem thêm
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.