Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162-A-AB-B (cập nhật ngày 24/05/2017)
02 tháng 03, 2017
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH THI   Thay đổi phòng thi và thời gian của học phần CH3220- Hóa hữu cơ; CH3325- Hóa hữu cơ; CH3329- Hóa hữu cơ II bắt đầu từ kíp 1 tại...
> Xem thêm
Lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học kỳ 20162-A-AB-B (cập nhật ngày 16/12/2016)
11 tháng 10, 2016
    Thông tin lịch thi cuối kỳ 20161 các học phần tại đây (cập nhật ngày 16/12/2016) Thông tin lịch thi cuối kỳ 20161 học phần Tin học đại cương IT1110 tại đây (cập nhật...
> Xem thêm
1
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.