Đào tạo

TS_Kế hoạch đào tạo

Thời gian thực hiện CTĐT trình độ TS tùy thuộc vào NCS theo học hệ tập trung liên tục hoặc không tập trung liên tục. Hệ tập trung liên tục : 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4...