Tin tức

Quay lại

Thông báo về Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng trường ban hành tại văn bản số 09/VBHN-HĐTĐHBK ngày 30 tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Quy chế Công tác cán bộ 2019 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội do Hiệu trưởng ban hành theo Quyết định số 2409/QĐ-ĐHBK ngày 15 tháng 10 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 21 tháng 05 năm 2020;

Tập thể lãnh đạo trường thông báo kế hoạch thực hiện quy trình và điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm mới Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 (Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ).


First Demo Spring Mvc tạm thời không có.

tin nổi bật tin nổi bật