Thông báo

Quay lại

Thông báo xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020

Ngày 13 tháng 03 năm 2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của trường đã họp bỏ phiếu tán thành sau khi có ý kiến phản hồi của cán bộ và sinh viên trong toàn trường (Kết quả tổ chức thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng: không có đơn thư của cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên; không có ý kiến phản hồi của các đơn vị trong trường cũng như ngoài trường). Theo quy định, các Nhà giáo đạt 90% số phiếu bầu sẽ được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của Trường trình lên Hội đồng cấp trên 

Thông báo và Danh sách chi tiết xem TẠI ĐÂY