Học phí

Học Phí Học Phí

Trường ĐHBK Hà Nội áp dụng thu học phí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Trường đang áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ, và áp dụng theo quy định sau:

Tất cả các sinh viên đều phải đóng học phí và phải đóng đúng thời hạn quy định.

Số tiền sinh viên phải đóng trong học kỳ được tính theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó.

Sinh viên được xét miễn hoặc giảm học phí phải hội đủ các điều kiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ xét cho từng học kỳ.

Thông tin về học phí xem TẠI ĐÂY

> Chi tiết học phí sinh viên xem thêm