ban giám hiệu ban giám hiệu

  Hiệu trưởng: PGS.TS Hoàng Minh Sơn  - Phụ trách chung

Phụ trách  các công tác:

- Quy hoạch phát triển Nhà trường;

- Điều hành và quản lý chung;

- Kế hoạch - Tài chính;

- Tổ chức cán bộ.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức - Cán bộ, Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài vụ.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Văn Tớp - Phụ trách đào tạo 

Phụ trách các công tác:

- Đào tạo đại học chính quy, không chính quy, đào tạo liên kết, đào tạo quốc tế, đào tạo sau đại học;

- Đảm bảo chất lượng giáo dục;

-  Thi đua, thanh tra, pháp chế.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Đào tạo Liên tục, Viện Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trung tâm Ngoại ngữ.

  Phó Hiệu trưởng: GS.TS Đinh Văn Phong - Phụ trách khoa học công nghệ

Phụ trách các công tác:

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Phát triển dự án KHCN trong nước và quốc tế;

- Hoạt động của các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học - Công nghệ, các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Khang - Phụ trách cơ sở vật chất

Phụ trách các công tác:

- Cơ sở vật chất - thiết bị;

- Quản trị cơ sở hạ tầng (nhà, xưởng), đất đai;

- Quản lý dự án;

- Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khai thác cơ sở vật chất;

- An ninh, trật tự,vệ sinh môi trường.

- Phụ trách các đơn vị:  Phòng Quản trị, Thiết bị, Bảo vệ, Ban quản trị các tòa nhà cao tầng, Ban Quản lý các dự án đầu tư, Trung tâm Phục vụ Bách khoa, BK Holdings.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Hoàng Lương - Phụ trách công tác sinh viên

Phụ trách các đơn vị:

- Sinh viên, cựu sinh viên;

- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ sinh viên;

- Phong trào, đoàn thể, 

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác Chính trị & Công tác Sinh viên, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Y tế Bách khoa, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản`.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phụ trách truyền thông đối ngoại

Phụ trách các công tác:

- Truyền thông và quan hệ báo chí;

- Quan hệ quốc tế, quan hệ doanh nghiệp;

- Quản lý hệ thống thông tin;

- Xuất bản

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng, Trung tâm Trao đổi Khoa học - Kỹ thuật Việt Đức, Trung tâm tiếng Pháp, Trung tâm Mạng thông tin,  Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.