ban giám hiệu ban giám hiệu

  Hiệu trưởng: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

Email: thang.huynhquyet@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Tổ chứccán bộ, thi đua;

- Quy hoạch chiến lược, Phát triển dự án;

Tài chính;

Truyền thông, hành chính;

- Công tác công đoàn, thể thao văn hóa.

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Hành chính tổng hợp;

Phòng Tài chính - Kế toán;

Phòng Phát triển dự án;

Phòng Thanh tra - Pháp chế;

Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu.

 

 
 

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Phong Điền - Phụ trách Đào tạo và Công tác sinh viên

Email: dien.nguyenphong@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Tuyển sinh;

Đào tạo, hỗ trợ trao đổi học thuật;

- Công tác sinh viên;

- Quản lý chất lượng;

- Công tác Đoàn – Hội.

Phòng Tuyển sinh;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Quản lý chất lượng;

- Viện Đào tạo liên tục;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật.

 

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính - Phụ trách Khoa học - Công nghệ 

Email: chinh.huynhdang@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Hợp tác đối ngoại;

- Hoạt động thư viện, xuất bản, tạp chí KH&CN.

Phòng Quản lý nghiên cứu;

- Phòng Hợp tác đối ngoại;

- Nhà xuất bản Bách khoa

- BK-Holdings;

Thư viện Tạ Quang Bửu;

- Trung tâm Công nghệ dữ liệu và tính toán.

 

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Ngọc Khiêm - Phụ trách Cơ sở vật chất - Dự án SAHEP 

Email: khiem.tranngoc@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

Quản lý cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, mạng thông tin;

- Hoạt động dịch vụ;

- An ninh, bảo vệ, y tế.

Phòng Cơ sở vật chất;

- Trung tâm Phục vụ Bách khoa;

- Trung tâm Quản lý ký túc xá;

- Trung tâm mạng Thông tin;

Phòng An ninh;

- Trung tâm Y tế Bách khoa;

- Ban quản lý Dự án SAHEP.