Thư viện Tạ Quảng Bửu Thư viện Tạ Quảng Bửu

I. CHỨC NĂNG

 • Quản lý công tác thông tin - thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;
 • Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện từ các nguồn trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;
 • Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Thư viện;
 • Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của Thư viện;
 • Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện

 

 II. NHIỆM VỤ

     1. Thực hiện chức năng quản lý công tác thông tin - thư viện của Nhà trường

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động thông tin-thư viện nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường ĐHBK Hà nội;
 • Xây dựng chiến lược phát triển các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Thư viện theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công;
 • Xây dựng qui hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.


2. Thực hiện chức năng khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện

 • Phối hợp với tất cả các Khoa, Viện, Phòng ban, Trung tâm, trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo của nhà trường;
 • Thu nhận lưu chiểu các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, …;
 • Liên kết hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước trong lĩnh vực phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin;
 • Xử lý nghiệp vụ tất cả các tài liệu bổ sung vào Thư viện;
 • Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.


3. Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin – tư liệu trong Thư viện.

 • Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin - tư liệu trong Thư viện;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện;
 • Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
 • Phối hợp với tất cả các Khoa, Viện, Phòng ban, Trung tâm trong công tác cấp thẻ và quản lý bạn đọc.


4. Thực hiện chức năng quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của thư viện

 • Quản lý, vận hành trang thiết bị của Thư viện;
 • Quản lý, vận hành khai thác các phần mềm Thư viện;
 • Kiểm kê định kỳ trang thiết bị của Thư viện;
 • Xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu của Thư viện;
 • Triển khai các ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện. 


5. Thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện

 • Nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào công tác nghiệp vụ thư viện;
 • Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác thư viện;
 • Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học thư viện, tham gia các hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong nước nhằm thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

1.      Ban Giám đốc

Giám đốc  : ThS. Hà Thị Huệ

Email: hue.hathi@hust.edu.vn 

Điện thoại: (04) 2215 3287

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý các hoạt động chung của thư viện;
 • Quản lý công tác tổ chức và nhân sự thư viện;
 • Quản lý cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin và phục vụ ngoài giờ;
 • Quản lý công tác tài chính và các vấn đề thanh quyết toán;
 • Xây dựng triển khai dự án;
 • Quan hệ hợp tác thư viện trong nước và quốc tế;
 • Hoạch định chiến lược phát triển thư viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Email: thuy.nguyenthithu1@hust.edu.vn 

Điện thoại: (04) 3991 6005

Mảng công việc phụ trách:

 • Quản lý các dịch vụ thông tin - thư viện;
 • Phụ trách nghiệp vụ và Hệ thống thông tin số Thư viện;
 • Phụ trách công tác đào tạo người dùng tin và hướng dẫn sinh viên thực tập;
 • Quản lý về ngày công, các vấn đề về thi đua khen thưởng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện phân công.

2.      Các phòng chuyên môn

2.1 Phòng Xử lý thông tin

 • Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ toàn bộ nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện;
 • Nghiên cứu và ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư  viện.

      Trưởng phòng : ThS. Hoàng Ngọc Chi 

       Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn

       Điện thoại : 04.3869 4227

2.2  Phòng dịch vụ Thông tin

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường;
 • Tổ chức, sắp xếp, kiểm kê, bảo quản nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện;

Trưởng phòng : ThS.Nguyễn Ngọc Sơn

Email: son.nguyenngoc@hust.edu.vn

Điện thoại : 04.3991 6007

2.3  Phòng Thông tin- Thư mục

 • Tổ chức hướng dẫn người dùng tin sử dụng thư viện hiệu quả;
 • Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu tin qua phiếu điều tra; Giải đáp thông tin theo yêu cầu;
 • Vận hành các hệ thống thông tin số của thư viện; Quản lý trang thiết bị thư viện ; Phục vụ các nguồn tài liệu điện tử; Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện
 • Cập nhật và phát triển thư viện số, đảm bảo khả năng truy cập, chia sẻ, trao đổi dữ liệu, trong và giữa các thư viện, cơ quan thông tin cũng như với người dùng tin.
 • Công tác văn phòng, văn thư lưu trữ. Tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo.

Trưởng phòng : ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Email: thuy.nguyenthithu1@hust.edu.vn 

Điện thoại: (04) 3991 6005   

3. Các tổ chức Đoàn thể:

     Chi Bộ Đảng: ThS. Hà Thị Huệ - Bí thư

     Công đoàn : ThS. Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch