phòng tổ chức cán bộ phòng tổ chức cán bộ

I. CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác tổ chức, cán bộ với những nội dung cụ thể sau:

 • Công tác cơ cấu tổ chức;
 • Công tác nhân sự;
 • Công tác chế độ chính sách;
 • Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
 • Một số công tác khác.

II - NHIỆM VỤ

1. Công tác cơ cấu tổ chức

 • Giúp việc Ban Giám hiệu trong xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường theo Đề án qui hoạch phát triển tổng thể.
 • Giúp việc Ban Giám hiệu  trong một số mặt công tác của các hội đồng của Trường:
 • Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường;
 • Hội đồng Tuyển dụng;
 • Hội đồng Tư vấn Chế độ chính sách;
 • Hội đồng Lương;
 • Hội đồng Chức danh;
 • Hội đồng Thi đua khen thưởng;
 • Hội đồng Kỷ luật;
 • Hội đồng Quân sự địa phương (Công tác của Khoa GDQP, Công tác tự vệ, nghĩa vụ quân sự, quản lý quân dự bị, …);
 • Các Ban của Trường (Cải cách hành chính, Ban phối quản, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, Nữ công, Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trông giữ xe, …);
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế, đánh giá hoạt động và củng cố tổ chức các đơn vị của Trường;
 • Hoàn thành và nộp các báo cáo thống kê với các cấp.

2. Công tác nhân sự

 • Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công việc sau:
 • Quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Trường (hồ sơ lý lịch, công việc, chế độ chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi, ...).
 • Triển khai công tác qui hoạch cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường.
 • Thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.
 • Tổ chức tuyển dụng, làm các thủ tục ký hợp đồng ngắn hạn, thử việc, dài hạn, sau hưu.
 • Thực hiện thuyên chuyển công tác, làm thủ tục thôi việc cho cán bộ.
 • Tổ chức đánh giá lao động và kết quả lao động.
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với CBVC.
 • Quy hoạch công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBVC.
 • Làm thủ tục cho cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài và tiếp nhận cán bộ sau khi về nước.
 • Quản lý số cán bộ đang theo các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài.
 • Quản lý và làm các thủ tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ đang học sau đại học trong nước.
 • Xây dựng các qui chế, qui trình giải quyết các công việc do Phòng phụ trách.
 • Nghiên cứu và triển khai thực hiện các luật và văn bản pháp qui (luật lao động, luật BHXH, pháp lệnh CBVC, các nghị định,…)
 • Xây dựng và Thực hiện đề án Tin học hoá công tác quản lý cán bộ.

3. Công tác chế độ chính sách

 • Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công việc sau:
 • Thực hiện chế độ lương đối với CBVC.
 • Làm thủ tục nghỉ hưu cho các cán bộ theo chế độ chính sách của Nhà nước và qui định của Nhà trường.
 • Tổ chức thi nâng ngạch và chuyển ngạch CBVC.
 • Làm sổ BHXH cho cán bộ được tuyển dụng, theo dõi cập nhật thông tin BHXH, giải quyết làm sổ bảo hiểm xã hội cho các cán bộ có vướng mắc về quá trình công tác.
 • Thực hiện qui chế hành chính đối với các cán bộ vi phạm khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài.
 • Làm thủ tục cho CBVC được hưởng ưu đãi kháng chiến theo quy định chung.
 • Làm thủ tục xác nhận phục vụ cho việc đăng ký kết hôn.
 • Xác nhận thâm niên công tác.
 • Phối hợp với các đơn vị xét trợ cấp khó khăn cho CBVC trong trường.

4. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

 • Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công việc sau:
 • Thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, bao gồm bình xét các danh hiệu thi đua cấp Trường và làm hồ sơ thủ tục đề nghị danh hiệu thi đua các cấp (chiến sỹ thi đua, Anh hùng, nhà giáo Ưu tú, nhà giáo Nhân dân,  ....).
 • Xét, giới thiệu và làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp bằng khen, huân huy chương các cấp.
 • Tư vấn và tham gia Hội đồng kỷ luật xử lý các cán bộ vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Trường và Pháp luật của Nhà nước.

5. Các công tác khác

 • Công tác an ninh, quốc phòng (đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân dự bị, tự vệ . . .).
 • Tham gia tổ chức các ngày lễ lớn, các hội nghị.
 • Công tác an toàn lao động, phòng chống lũ lụt.
 • Công tác sức khoẻ, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo hiểm thân thể, bảo hộ lao động, độc hại.

  Phân công công việc xem TẠI ĐÂY