Phòng Thanh tra Pháp chế Phòng Thanh tra Pháp chế

I. CHỨC NĂNG

Phòng Thanh tra Pháp chế (sau đây gọi tắt là TTPC) là đơn vị quản lý hành chính, tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác thanh tra và công tác pháp chế.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ Thanh tra

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
 • Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra thường xuyên hàng năm và thanh tra đột xuất; trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng.
 • Nghiên cứu và cụ thể hóa các văn bản pháp quy về công tác thanh tra giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường.
 • Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng phân công.
 • Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; công tác quản lý đào tạo các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả các loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Nhà trường; công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý dự án, khoa học & công nghệ, công tác tổ chức cán bộ, công tác hợp tác quốc tế và các công tác khác thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường.
 • Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của Nhà trường và kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
 • Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.
 • Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung trong phạm vi công tác của Phòng TTPC.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm cộng tác viên thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

2. Nhiệm vụ Pháp chế

 • Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quản lý theo sự phân công của Hiệu trưởng;
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị thuộc Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều hành, quản lý của Nhà trường. Trình Hiệu trưởng phương án xử lý kết quả kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật.
 • Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường; Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc Nhà trường.
 • Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn Trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị. Tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong Trường. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lí các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và các đơn vị.
 • Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

3. Nhiệm vụ khác

 • Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.