phòng kế hoạch tài vụ phòng kế hoạch tài vụ

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của nhà trường.

Thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ của nhà nước và quy định của Trường.

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Trường trình Bộ Giáo dục Đào tạo và Hiệu trưởng.

   
II. NHIỆM VỤ

1. Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm:  

 • Xây dựng kế hoạch thu- chi Ngân sách.
 • Xây dựng kế hoạch thu – chi Đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Xây dựng kế hoạch thu - chi sự nghiệp

  2Thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

 • Chi thường xuyên:

Thanh toán tiền lương, phụ cấp lương qua tài khoản ATM; Tiền BHXH,BHYT cho cơ quan Bảo hiểm của CBVC toàn trường theo bảng tính lương hàng tháng.

Thanh toán tiền phụ cấp dạy vượt giờ cho CBGD theo năm học dựa trên bảng thanh toán khối lượng vượt định mức giờ giảng.

Thanh toán tiền giảng dạy các loại hình đào tạo khác: Tại chức, cao đẳng liên kết, kỹ sư 2... 

Thanh toán tiền mời giảng cho cán bộ ngoài trường, nghỉ hưu.

Thanh toán tiền học bổng và các khoản trợ cấp cho học sinh diện chính sách theo chế độ của Nhà nước cho từng học kỳ.

Thanh toán các hoạt động dịch vụ công cộng: Tiền điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường..

Thanh toán vật tư văn phòng: Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng..

Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Tiền điện thoại, cước bưu điện, Internet, tuyên truyên, quảng cáo, sách baó, Tạp chí thư viện...

Thanh toán tiền hội nghị, hội thảo, công tác phí.

Thanh toán chi phí các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với trường.

Thanh toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phục phục vụ công tác chuyên môn và các cơ sở hạ tầng: ôtô, trang thiết bị, điện, nước, nhà xưởng, đường xá....

Thanh toán hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Vật tư thí nghiệm, bảo hộ lao động, sách báo tài liệu chuyên ngành, các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, tiền nhuận bút viết giáo trình...

Thanh toán tiền mua sắm tài sản: Phần mềm máy tính, bằng sáng chế, thiết bị tin học, điều hoà, máy photo, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ đào tạo...  

 • Chi không thường xuyên:

Thanh toán vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước các dự án, chương trình đào tạo, chương trình Mục tiêu Quốc gia theo dự toán đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Thanh toán kinh phí Nghiên cứu khoa học cho các đề tài cấp Bộ, Nhà nước, các đề tài thuộc chương trình KC theo thuyết minh, dự toán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh toán kinh phí Đào tạo lại cán bộ theo dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.       

 • Chi kinh phí sự nghiệp:

Chi hỗ trợ các hoạt động chi thường xuyên của nhà trường

Chi phúc lợi, khen thưởng, lương tăng thêm cho CBVC

Chi đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp: đào tạo, nghiên cứu khoa học, bổ sung mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, góp vốn liên kết liên doanh theo quyết định của Hiệu trưởng.  

 • Chi vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản:

Thanh toán theo thủ tục quản lý vốn Đầu tư XDCB do Nhà nước quy định.

Quyết toán các nguồn kinh phí:

Cuối mỗi kỳ báo cáo( theo quý, năm) tập hợp số liệu làm báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính. 

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường:

Đối với các đơn vị trực thuộc Trường:

Định kỳ hàng quý phòng Kế hoạch Tài vụ cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu chi để hướng đẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của Nhà trường. 

Tập trung mọi nguồn thu chi tại các đơn vị về phòng Kế hoạch Tài vụ quản lý. 

Đối với các đơn vị thuộc Trường:

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà trường

  4. Tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính của nhà trường:

Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính gửi Bộ Giáo dục Đào tạo và Hiệu trưởng.

Phối hợp  với các đơn vị lập báo biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. 

Cuối năm tài chính lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Hiệu trưởng trên cơ sở đó phân tích, tham mưu cho Hiệu trưởng về tình hình  quản lý, phân bổ các  nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính.   

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ:

1. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng

Cán bộ nhân viên: 08 kế toán viên

Các mảng chuyên môn: Bộ phận quản lý vốn Ngân sách; Bộ phận quản lý vốn Đầu tư; Bộ phận quản lý vốn Sự nghiệp.

2. Phân công nhiệm vụ Ban phụ trách:

 

 

Trưởng phòng - CN Lã Thị Thu Thủy

 

 

Phó trưởng phòng - CN Trần Thị Thuỷ

Lập kế hoạch thu chi kinh phí Ngân sách hàng năm.

Theo dõi các nguồn chi Ngân sách

Thu – chi đào tạo Hợp tác quốc tế

Theo dõi cấp phát vật tư , văn phòng phẩm

Lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

Lập chứng từ kinh phí sự nghiệp có thu

Theo dõi thu chi điện , nước, điện thoại

Kế toán trưởng Nhà xuất bản Bách khoa

Điện thoại: + 3 8 69 27 30

Email: thuy.tranthi@hust.edu.vn

3. Phân công nhiệm vụ kế toán viên:

 • Lưu Thị Bảo: Kế toán ngân hàng
 • Nguyễn Thị Thanh Vân: Thủ quỹ
 • Trần Thanh Tú: Lập chứng từ ghi sổ KP ngân sách, XDCB; Lập báo cáo quyết toán Ngân sách quý, năm; Tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí; Theo dõi công sản; Đánh phiếu thu chi
 • Lê Minh quang: Kế toán ngân hàng vốn ĐTXDCB, theo dõi chi tiết, quyết toán vốn Đầu tư; Theo dõi kinh phí Nghiên cứu khoa học, đánh phiếu thu chi      
 • Đặng Anh Sơn: Kế toán lương, BHXH, BHYT, KPCĐ; Quyết toán BHXH,BHYT, KPCĐ; Tách thuế thu nhập cá nhân; Văn thư và các công việc đột xuất của phòng giao, đánh phiếu thu chi      
 • Nguyễn Thị Minh Hà: Theo dõi thu chi kinh phí sự nghiệp; Theo dõi công nợ kinh phí sự nghiệp; Lập bảng kê rút tiền mặt nguồn kinh phí sự nghiệp, đánh phiếu thu chi      
 • Nguyễn Thị Lý: Kế toán thuế, đánh phiếu thu chi
 • Đặng Thanh Tâm: Theo dõi thu chi kinh phí Ngân sách, vốn đối ứng các dự án, Tài khoản tiền gửi vãng lai; Theo dõi công nợ vốn Ngân sách; Đánh phiếu thu chi.