phòng hợp tác quốc tế phòng hợp tác quốc tế

I. Chức năng

 • Phòng Hợp tác - Đối ngoại có các chức năng sau:
 • Là đầu mối tư vấn cho Ban Giám hiệu và điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường;
 • Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho Ban Giám hiệu .
 • Làm công tác lễ tân đối với các Đoàn khách nước ngoài.
 • Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế của Trường theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng các Dự án Quốc tế theo sự phân công chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Xác nhận các văn bằng, tài liệu dịch phục vụ công tác đối ngoại cho cán bộ và sinh viên của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại:

 • Phòng HTQT là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị trong trường theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các trường đối tác nước ngoài, các tập đoàn, công ty có yếu tố nước ngoài để khai thác các nguồn hỗ trợ tài chính về học bổng, xây dựng các chương trình hợp tác, liên kết tiến hành đàm phán, xây dựng, triển khai các dự án quốc tế.
 • Liên hệ với các cơ quan trong nước về công tác đối ngoại: Bộ ngoại giao, Ủy Ban người Việt sống ở nước ngoài, các Vụ Hợp tác quốc tế của Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, Cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Sở công an để quản lý những người nước ngoài đến thăm và làm việc tại trường theo đúng qui định của nhà nước.

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho Ban Giám hiệu

3. Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách Quốc tế

 • Tổ chức đón các đoàn khách Quốc tế theo các Quy định hiện hành của nhà nước. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế.
 • Tham gia hoặc chủ trì buổi đón khách Quốc tế theo sự phân công và chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Tiến hành đàm phán, trao đổi với đối tác nước ngoài để thống nhất nội dung các văn bản hợp tác.
 • Tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác nước ngoài.
 • Lưu trữ thông tin, tài liệu về nội dung các buổi đón tiếp, họp với đối tác nước ngoài.

4. Phối hợp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế chuyên ngành

 • Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế do Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo
 • Phối hợp với các Khoa Viện và hỗ trợ các đơn vị trong việc xin giấy phép và tổ chức các Hội thảo quốc tế chuyên ngành.
 • Trình Ban Giám hiệu về việc tham gia các tổ chức quốc tế, mạng lưới các trường đại học và tham dự các cuộc họp thường niên của các tổ chức quốc tế mà trường ĐHBK là thành viên
 • Lưu trữ thông tin về các Hội nghị, hội thảo Quốc tế để tổng hợp.

5. Tham gia vào các Dự án Quốc tế theo sự phân công chỉ đạo của Ban giám hiệu

 • Tùy thuộc vào yêu cầu của từng dự án Quốc tế, Phòng HTQT có trách nhiệm tham gia các phần việc khác nhau của dự án theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Lưu trữ thông tin về dự án Quốc tế để tổng hợp

6. Xác nhận tài liệu dịch

Xác nhận bản sao và dịch các văn bản, tài liệu do Trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài dịch ra tiếng Việt để sử dụng trong công tác đối ngoại của Trường.

III. Cơ cấu tổ chức và phân công phụ trách công việc

1. Cơ cấu tổ chức:

Phòng HTQT có 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

Phòng HTQT được cơ cấu, phân công trách nhiệm đến từng chuyên viên theo các mảng, vùng địa lý và ngôn ngữ giao tiếp.

2. Phân công công việc

Phân công công việc xem TẠI ĐÂY