phòng hợp tác đối ngoại phòng hợp tác đối ngoại

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Sứ mạng

Phát triển và khai thác nguồn lực mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước với các đối tác giáo dục, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; tư vấn chính sách cho BGH và hỗ trợ hoạt động hợp tác đối ngoại của các đơn vị.

 

2. Mục tiêu

 • Mở rộng mạng lưới và tăng cường quan hệ với các đối tác giáo dục, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn;
 • Nâng cao vị thế, hình ảnh của Trường trong khu vực và trên thế giới;
 • Khai thác hiệu quả nguồn lực từ các quan hệ hợp tác đối ngoại phục vụ công tác xây dựng và phát triển Trường.

 

3. Nhiệm vụ

 • Tư vấn, xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy định, kế hoạch hoạt động hợp tác đối ngoại;
 • Phát triển, điều phối mạng lưới đối tác và các dự án hợp tác của Trường với các học giả, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển mạng lưới đối tác của các đơn vị;
 • Khai thác hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác đối ngoại phục vụ công tác xây dựng và phát triển trường;
 • Quản lý và điều phối các chương trình sinh viên trao đổi quốc tế;
 • Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị trong công tác tổ chức các sự kiện quan hệ hợp tác đối ngoại; đón tiếp và hỗ trợ hoạt động của các đoàn quốc tế trong thời gian làm việc tại Trường;
 • Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin hoạt động đối ngoại;
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục đoàn vào/đoàn ra cho cán bộ/sinh viên và khách quốc tế của Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
   

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

Lãnh đạo phòng

 

1. Trưởng phòng TS. Phùng Lan Hương

Email: huong.phunglan@hust.edu.vn

 1. Phụ trách chung và các công tác tổ chức, tài chính, kế hoạch và truyền thông của Phòng.
 2. Phát triển - điều phối các hoạt động hợp tác với Áo, Đức, Nhật và mạng lưới ASEA-UNINET;

Mở rộng mạng lưới và tăng cường quan hệ với cựu sinh viên, cựu cán bộ của Trường.

 1. Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối I (Cơ khí – Cơ khí động lực).

 

2. Phó Trưởng phòng TS. Bùi Thị Ngọc Thủy

Email: thuy.buithingoc@hust.edu.vn

 1. Phát triển - điều phối các hoạt động hợp tác với châu Mỹ (trừ Canada), châu Phi, UK, Ireland và mạng lưới CASE, UK-VN HEP, các tổ chức quốc tế.
 2. Hỗ trợ phát triển quốc tế hóa và công tác xếp hạng Trường.
 3. Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối III (Hóa – Sinh học thực phẩm – Môi trường), Khối V (Kinh tế - Ngoại ngữ).

 

3. Phó Trưởng phòng TS. Trần Tuấn Vũ

Email: vu.trantuan@hust.edu.vn

 1. Phát triển - điều phối các hoạt động hợp tác với châu Âu (trừ Đức, Áo, UK, Ireland), Canada, mạng lưới AUF, AUN/Seed-NET, SHARE và doanh nghiệp.
 2. Phụ trách các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế, cơ sở dữ liệu của Phòng HTĐN.
 3. Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối II.a (Điện – Điện tử Viễn thông), Khối II.b (Công nghệ thông tin – Toán).

 

4. Phó Trưởng phòng TS. Chử Mạnh Hưng

Email: hung.chumanh@hust.edu.vn

 1. Phát triển - điều phối các hoạt động hợp tác với châu Úc, châu Á (trừ Nhật), mạng lưới SEATUC, P2A, GMSARN, AOTULE và các đối tác học thuật trong nước.
 2. Phụ trách công tác đoàn vào/đoàn ra; cơ sở vật chất của Phòng HTĐN.
 3. Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối IV (Vật lý – Vật liệu), Khối VI (các khoa viện còn lại).

 

Các chuyên viên

 

1. Nguyễn Mai Chi: Email: chi.nguyenmai@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với Nhật Bản và mạng lưới AOTULE, SEATUC;

Hỗ trợ tăng cường quan hệ với cựu cán bộ của Trường;

Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối I (Cơ khí – Cơ khí động lực).

2. Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Email: hanh.nguyenthihong@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với Hàn Quốc, Ý, Tây Âu (trừ Pháp, Đức), Mạng lưới ASEA-UNINET và các trường đại học trong nước;

Công tác tài chính và văn phòng phẩm của Phòng;

Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối II.a (Điện – Điện tử Viễn thông).

3. Thái Linh Thu: Email: thu.thailinh@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với Bắc Âu, Mỹ, P2A và cựu sinh viên HUST ở nước ngoài;

Công tác quà tặng của Phòng;

Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối II.b (Công nghệ thông tin – Toán).

4. Trần Vũ Hương Trà: Email: tra.tranvuhuong@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với Nam Âu, Pháp, Đức, Canada và mạng lưới AUF, SHARE; Công tác sinh viên trao đổi quốc tế và truyền thông của Phòng;

Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối V (Kinh tế - Ngoại ngữ).

5. Nguyễn Minh Hoàng: Email: hoang.nguyenminh@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, Anh, Ireland và mạng lưới UK-VN HEP, AUN/SEED-Net, GMSARN;

Công tác cơ sở dữ liệu của Phòng;

Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối III (Hóa – Sinh học thực phẩm – Môi trường).

6. Nguyễn Thị Phượng: Email: phuong.nguyenthi1@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với Đông Âu, châu Á (trừ Nhật, Hàn Quốc);

Hỗ trợ hợp tác với doanh nghiệp, các trường trung học phổ thông;

Hỗ trợ công tác truyền thông; Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối VI (các khoa viện còn lại).

7. Đinh Hoàng Anh: Email: anh.dinhhoang@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với châu Úc, châu Phi, mạng lưới CASE;

Công tác cơ sở vật chất của Phòng;

Hỗ trợ công tác truyền thông; Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các đơn vị thuộc Khối IV (Vật lý – Vật liệu).

8. Trịnh Thị Thùy Linh: Email: linh.trinhthithuy@hust.edu.vn

Phát triển - hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác với Nam Mỹ và doanh nghiệp trong nước;

Công tác đoàn vào và đoàn ra;

Hỗ trợ hoạt động HTĐN của các phòng, ban, trung tâm.