phòng đào tạo đại học phòng đào tạo đại học

CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo đại học hệ chính quy (sau đây gọi chung là đào tạo đại học).

NHIỆM VỤ

      1. Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo

Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong Trường nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu về các mục tiêu và định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.

      2. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo đại học

Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo đại học (bao gồm cả các văn bản liên quan tới kinh phí đào tạo).

      3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình đại học

 • Hướng dẫn, tổ chức thẩm định hồ sơ mở ngành hoặc chương trình mới.
 • Chủ trì tổ chức xây dựng mới và cập nhật các chương trình đào tạo đại học (trừ một số chương trình đặc biệt có đơn vị quản lý riêng).
 • Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo đại học của tất cả các ngành.
 •  Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng giáo trình mới, lựa chọn giáo trình, phối hợp với Thư viện lập kế hoạch mua giáo trình.

      4.Tổ chức tuyển sinh đại học

 • Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Chuẩn bị nội dung thông tin, xúc tiến các hoạt động giới thiệu, tư vấn tuyển sinh.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của quy trình tuyển sinh.
 • Lưu trữ bài thi và kết quả thi, thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh.

      5. Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy

 • Xây dựng kế hoạch năm học; phối hợp với các khoa, viện lập kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ (trừ một số chương trình đặc biệt có đơn vị quản lý riêng).
 • Lập thời khóa biểu.
 • Lập lịch thi cuối kỳ.
 •  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duyệt và tính khối lượng giảng dạy.
 • Quản lý sử dụng các phòng học sử dụng chung toàn trường.

      6. Quản lý quá trình và kết quả học tập

 •  Chủ trì, phối hợp với các khoa, viện phân ngành và xếp lớp sinh viên.
 • Thực hiện các quy trình cho sinh viên đăng ký học tập, đăng ký xét tốt nghiệp.
 • In danh sách các lớp học và các loại bảng ghi điểm gửi các khoa, viện.
 • Nhận bảng điểm gốc (sau khi các đơn vị nhập điểm vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung), quét bảng điểm gốc đưa công bố trên mạng.
 • Kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm của các đơn vị, giải quyết các đơn từ, yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên và của các đơn vị; lưu trữ bảng điểm gốc của tất cả các khoá ngành đào tạo.
 • Tổng hợp, xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ, thông báo trên mạng, in và gửi kết quả cho phụ huynh theo yêu cầu.
 • Tiếp nhận đơn và giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường; chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các khoa, viện chuẩn bị cho các đoàn sinh viên đi thực tập bên ngoài.
 •  Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; phối hợp với các khoa viện để tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa; xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.
 •  Cấp chứng nhận kết quả học tập, cấp bảng điểm trích sao, chứng nhận tốt nghiệp theo yêu cầu của sinh viên và phụ huynh.
 •  Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết về mặt học tập đối với lưu học sinh và sinh viên diện đào tạo trong hợp đồng.
 • Chủ trì tổ chức các đợt thi, kiểm tra chung toàn trường (thi tuyển vào các chương trình đặc biệt, kiểm tra trình độ ngoại ngữ, thi chính trị cuối khoá,...)

      7. Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 • Quản lý sử dụng phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • In bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, trình Hiệu trưởng ký các loại văn bằng tốt nghiệp thuộc hệ đại học và cao đẳng chính quy.
 • In và cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kết quả học tập.
 • Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, đưa công khai trên mạng; chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ;

      8. Hỗ trợ công tác quản lý kinh phí đào tạo

 • Đề xuất các mức học phí, lệ phí và học bổng khuyến khích học tập.
 • Thống kê học phí sinh viên phải đóng từng học kỳ.
 • Xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên từng học kỳ.
 • Tính toán các loại kinh phí chi chuyên môn trong đào tạo (kinh phí giờ giảng, tổ chức thi, thực tập, duyệt đồ án, hội đồng tốt nghiệp, chương trình, giáo trình,...) phục vụ cho công tác phân cấp tài chính cho các Viện đào tạo.
 • Xây dựng và quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo cấp bằng và các khoá cấp chứng chỉ của Trường.

      9. Quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao

 • Phối hợp với các Viện đào tạo của Trường nghiên cứu và đề xuất với Hiệu trưởng về định hướng, giải pháp nằm phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao (chương trình Kỹ sư tài năng, chương trình Kỹ sư chất lượng cao và chương trình Tiên tiến).
 • Xây dựng, quản lý các văn bản thuộc về các chương trình chất lượng cao: quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo chất lượng cao.
 • Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình cho các chương trình đào tạo chất lượng cao.
 • Tổ chức tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, phân ngành và xếp lớp.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy: xây dựng kế hoạch năm học, lập thời khóa biểu và lịch thi, theo dõi quá trình và kết quả học tập.

       10. Các nhiệm vụ khác

 • Quản lý, duy trì, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan khai thác sử dụng Hệ thống thông tin sinh viên (SIS) và Hệ thống thông tin đào tạo đại học.
 • Quản lý học viên, thu học phí và quyết toán học phí hệ văn bằng hai (lớp học ngoài giờ) và các hệ bổ túc kiến thức thường xuyên.
 • Quản lý sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng ĐTĐH phục vụ công tác đào tạo.
 • Biên soạn và in quyển Lịch năm học và những ấn phẩm khác phục vụ công tác đào tạo đại học.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  Phân công công việc xem TẠI ĐÂY