phòng đào tạo phòng đào tạo

  1. Phòng Đào tạo (tên tiếng Anh: Academic Office)

  2. Văn phòng:

  • Chương trình đại học:

     + Địa chỉ: C1-201, C1-202:

     + Điện thoại: 024 38692104, 024 38692008, 024 38682305
 

  • Chương trình thạc sĩ, tiến sĩ

     + Địa chỉ: C1-315, C1-316:

     + Điện thoại: Tổng đài 024 38692115, các máy lẻ 103, 105, 108, 109, 110, 111
 

  • Chương trình đào tạo quốc tế

     + Địa chỉ: D7-201, D7-202A
     + Điện thoại: 024 38683884

3. Email: dt@hust.edu.vn

 

4. Nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng

 

Nguyễn Phong Điền

Trưởng phòng

C1-203 / (024) 38692117

dien.nguyenphong@hust.edu.vn

Phụ trách chung và chủ trì các mảng công việc:

Quản lý nhân sự; xây dựng kế hoạch đào tạo, các đề án phát triển đào tạo; dự thảo văn bản quản lý, quy định, quy chế; quản lý văn bằng chứng chỉ; đảm bảo chất lượng đào tạo; tài chính.

Nguyễn Vũ Thắng

Phó Trưởng phòng

C1-202B / (024) 38682371

thang.nguyenvu@hust.edu.vn

- Xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập chung; lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu và tổ chức đăng ký học tập cho đào tạo đại học.

- Trực tiếp điều hành hoạt động của Văn phòng chương trình đào tạo quốc tế.

- Hỗ trợ, giám sát các chương trình ELITECH, các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài và đào tạo ngoại ngữ.

- Quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị dạy học phòng học chung toàn trường.

Nguyễn Xuân Tùng

Phó Trưởng phòng

C1-201 / (024) 38682371

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

- Phụ trách tổng hợp, phân loại, xử lý kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp đại học.

- Tổ chức thực hiện các đề án phát triển chương trình, giáo trình; đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Quản lý, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin quản lý đào tạo.

- Tổng hợp dữ liệu về đào tạo, học phí và khối lượng giảng dạy.

Nguyễn Đắc Trung

Phó Trưởng phòng

C1-313 / (024) 38692115 máy lẻ 106

trung.nguyendac@hust.edu.vn

- Lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học tập cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

- Phụ trách tổng hợp, phân loại, xử lý kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ.

- Tổ chức thực hiện các đề án phát triển chương trình đào tạo liên kết quốc tế trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Chủ trì công tác thống kế lưu trữ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ đào tạo.