Hội đồng trường Hội đồng trường

1.Cơ cấu tổ chức

 

Hội đồng Trường gồm 19 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, viện; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 4 thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được thành lập theo Quyết định số 595/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2020

 

TT

Họ tên

Chức vụ/Đơn vị hiện nay

1

PGS Lê Minh Thắng

Chủ tịch Hội đồng Trường,

2

PGS Hoàng Minh Sơn

Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy 

3

PGS Huỳnh Quyết Thắng

Phó Hiệu trưởng

4

PGS Trần Văn Tớp

Phó Hiệu trưởng

5

GS Đinh Văn Phong

Phó Hiệu trưởng

6

TS Bùi Đức Hùng

Chủ tịch Công đoàn Trường

7

TS Lê Đức Tùng

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường

8

PGS Phạm Hoàng Lương

Viện trưởng Viện KHCNQT Việt Nam - Nhật Bản

9

PGS Nguyễn Văn Khang

GVCC. Viện Điện tử Viễn thông

10

PGS Nguyễn Việt Dũng

Viện trưởng Viện KH&CN

Nhiệt lạnh

11

PGS Quản Lê Hà

Viện trưởng Viện CNSH&CNTP

12

PGS Phó Thị Nguyệt Hằng

Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật

13

TS Nguyễn Danh Nguyên

Viện trưởng Viện Kinh tế Quản lý

14

GS Lê Anh Tuấn

Viện trưởng Viện CK Động lực

Thư ký Hội đồng Trường

15

Ông Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Điện lực Việt Nam

16

Ông Trần Mạnh Hùng

Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính

Viễn thông

17

Ông Lê Mạnh Hùng

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Dầu khí Việt Nam

18

Ông Lê Tiến Trường

Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt - May Việt Nam

19

Ông Trần Anh Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ GD&ĐT

 

2.Nhiệm vụ, quyền hạn

 

Theo Luật Giáo dục Đại học và Điều lệ Trường đại học quy định Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
  • Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;
  • Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường;
  • Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học;
  • Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường;
  • Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan trực tiếp quản lý Trường, cơ quan quản lý Nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;
  • Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;
  • Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Nhà trường;
  • Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;
  • Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường, nếu có. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý Trường.