Ban quản lý các dự án đầu tư Ban quản lý các dự án đầu tư

I. CHỨC NĂNG

  • Tham mưu với Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển Nhà trường;
  • Tìm kiếm, xây dựng dự án, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các đơn vị trong trường xây dựng các dự án đầu tư;
  • Tổ chức thực hiện các dự án: dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án đầu tư phòng thí nghiệm, dự án tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ, Dự án ODA, dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp, dự án quy hoạch phát triển...

II. NHIỆM VỤ

  • Ban Quản lý các Dự án đầu tư đại diện cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của các dự án đầu tư;
  • Làm đầu mối xây dựng quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển các dự án bằng các nguồn vốn khác nhau, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;
  • Tìm kiếm, khai thác cơ hội lập dự án, hỗ trợ các đơn vị trong trường xây dựng các dự án và xúc tiến đầu tư;
  • Theo dõi thực hiện các dự án:

+ Chủ trì phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trực thuôc Trường để quản lý thực hiện các Dự án dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư phòng thí nghiệm, các dự án tăng cường nghiên cứu khoa học, công nghệ, các dự án ODA, dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp, dự án quy hoạch phát triển;

+ Chủ trì tổ chức đấu thầu hay tuyển chọn nhà thầu theo các qui định, tuyển chọn các tổ chức tư vấn giám sát công trình có chức năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của các quy định hiện hành;

+ Theo dõi giám sát thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng của các dự án, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thực hiện bảo hành sản phẩm, thiết bị theo các văn bản hướng dẫn hiện hành

  • Quản lý tài chính dự án:

+ Kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án;

+ Theo dõi và thực hiện các thủ tục: Tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các đầu việc của từng dự án từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đến khi kết thúc đầu tư đưa dự án vào sử dụng.

+ Theo dõi và thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành.

+ Đôn đốc, kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án, bảo trì, bảo hành, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

+ Chủ trì thực hiện và phối hợp với các đơn vị lập các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

 + Lưu trữ hồ sơ dự án.

  • Đề xuất với Hiệu trưởng thành lập: Ban quản lý dự án cho từng dự án, Tổ tư vấn để thực hiện nhiệm vụ của dự án theo quy định.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ cấu

Ban quản lý các Dự án đầu tư được cơ cấu, tổ chức gồm 3 Tổ:

· Tổ kế hoạch và xây dựng dự án ;

·  Tổ thực hiện dự án ;

·  Tổ quản lý tài chính dự án.

Các bộ phận có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

2. Nhiệm vụ của Tổ kế hoạch và xây dựng dự án

 Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án, xây dựng dự án;

 Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng dự án;

 Chủ trì tổ chức xây dựng các dự án : xin chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư và lập hồ sơ thiết kế, dự toán và tổng dự toán.

Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ dự án trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Nhiệm vụ của Tổ thực hiện dự án

Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế, điều chỉnh thiết kế trong toàn bộ quá trình triển khai dự án ;

Theo dõi và quản lý về mặt kỹ thuật và tổ chức thi công công trình xây dựng: khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường …

Theo dõi quản lý, tổ chức nghiệm thu vật tư thiết bị đầu vào, lắp đặt, chạy thử và bàn giao đưa vào sử dụng các thiết bị, vật tư Phòng thí nghiệm đảm bảo số lượng, quy cách, nguồn gốc xuất xứ thiết bị, an toàn và môi trường làm việc của thiết bị, Phòng thí nghiệm theo dự án.

 Chịu trách nhiệm về mặt hoàn thiện hồ sơ dự án;

4. Nhiệm vụ của Tổ quản lý tài chính dự án 

Theo dõi và quản lý tài chính của dự án trong toàn bộ quá trình xây dựng và thực hiện dự án đầu tư;

Thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng và dự án; - Công tác thanh tra, kiểm toán, quyết toán.

Phân công công việc xem TẠI ĐÂY