Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Trợ giúp, tham mưu cho Giám đốc Đại học trong quản lý, điều hành và thực hiện công tác truyền thông, quản trị thương hiệu ĐHBK Hà Nội; Xây dựng, phát triển nguồn lực thông tin, tri thức số phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị của ĐHBK Hà Nội nhằm phát huy tối đa sức mạnh tri thức của Đại học.

2. Mục tiêu


Xây dựng và phát triển Trung tâm là đơn vị kiến tạo thương hiệu, truyền thông chiến lược và cung cấp nguồn học liệu, tri thức số, môi trường học thuật chuyên nghiệp, sáng tạo; Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ để góp phần nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ hiệu quả các hoạt động hỗ trợ của ĐHBK Hà Nội.

3. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch truyền thông theo chiến lược phát triển thương hiệu của Đại học; xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện hệ thống văn bản quy định về công tác truyền thông của Đại học;

- Xây dựng và quản trị hiệu quả các kênh truyền thông đa phương tiện chính thức của Đại học: website (hust.edu.vn), mạng xã hội, đặc san bản in, newsletter,...;

- Hỗ trợ, tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông chiến lược thông qua các sự kiện, các sản phẩm truyền thông (tài liệu, tin, bài, hình ảnh, video,…) và hệ thống quà tặng thương hiệu của Đại học;

- Quản trị và phát triển thương hiệu ĐHBK Hà Nội; Quản lý thông tin, hình ảnh của Đại học trên các phương tiện thông tin đại chúng; là đầu mối quản lý quan hệ của Đại học với các cơ quan báo chí; tham mưu lãnh đạo Đại học về công tác xử lý khủng hoảng truyền thông;

- Tư vấn, hỗ trợ và giám sát các đơn vị trong Đại học xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm đảm bảo sự thống nhất về thông tin, sự chuyên nghiệp và nhất quán về cách thức thực hiện;

- Quản lý nội dung truyền thông, hình thức tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông của các đơn vị bên ngoài thực hiện trong khuôn viên Đại học; 

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển; tham mưu cho lãnh đạo ĐHBK Hà Nội về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin thư viện theo mô hình quản trị thông tin và quản trị tri thức số;

- Phát triển, quản trị và khai thác nguồn lực tri thức của Đại học: Học liệu, sách, tài liệu/ấn phẩm khoa học công nghệ, luận án, luận văn, nguồn tài liệu số khoa học công nghệ,…

- Quản lý hệ thống phòng đọc, phòng mượn, môi trường học tập, cung cấp thông tin, tài liệu đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc trong và ngoài Đại học; Xây dựng văn hoá đọc tại ĐHBK Hà Nội;

- Đầu mối quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học giao.

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. Đinh Văn Hải

- Chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực, công tác tài chính, văn phòng, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Trung tâm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được Giám đốc Đại học giao, phù hợp với các Quy chế, quy định của Đại học.

- Chịu trách nhiệm quản lý về công tác thi đua khen thưởng, hợp tác đối ngoại, phát ngôn trước báo chí, truyền thông về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

- Phụ trách tạp chí Khoa học và Công nghệ.

- Có quyền và trách nhiệm thành lập, giải thể hoặc sát nhập các bộ phận chuyên môn trực thuộc cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, phân công, điều động cán bộ trong Trung tâm, tham gia công tác tuyển dụng cán bộ theo quy định của Đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đai học phân công.

2. Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Lê Thị Quyên

- Phụ trách mảng thư viện; 

- Phụ trách văn bản, hướng dẫn về công tác thông tin – thư viện; 

- Xây dựng, cập nhật ISO theo lĩnh vực được phân công; 

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo và kiểm tra theo các nhiệm vụ được giao; 

- Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo hoặc tự học để phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.

3. Các Trưởng Bộ phận: 

Trưởng Bộ phận 1: ThS. Phạm Thị Lan - Phụ trách Bộ phận Phát triển tài nguyên thông tin;

Trưởng Bộ phận 2: ThS. Cung Thị Bích Hà - Phụ trách Bộ phận Dịch vụ thông tin;

Trưởng Bộ phận 3: ThS. Hồ Thị Lợi - Phụ trách Bộ phận Quản trị hệ thống thông tin số;

Trưởng Bộ phận 4: TS. Nguyễn Diệu Ngọc - Phụ trách Bộ phận Truyền thông; 

Trưởng Bộ phận 5: ThS. Nguyễn Kim Chi - Phụ trách Bộ phận Quản trị thương hiệu; 

Trưởng Bộ phận 6: ThS. Hà Thị Huệ - Phụ trách Bộ phận Văn phòng Trung tâm. 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây