Ban Xúc tiến đầu tư và Phát triển hạ tầng

Ban Xúc tiến đầu tư và Phát triển hạ tầng

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Trợ giúp, tham mưu Giám đốc đại học trong xúc tiến các dự án đầu tư để phát triển Đại học; xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, kết hợp với các nguồn lực của Đại học nhằm mở rộng và hiện đại hóa Đại học.

2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng dự thảo quy chế, quy định, hướng dẫn về xúc tiến đầu tư, quy hoạch khuôn viên, phát triển dự án đầu tư, hạ tầng của Đại học; 
b) Xây dựng kế hoạch và định hướng triển khai các dự án đầu tư; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển hạ tầng của Đại học; 
c) Xây dựng quy hoạch sắp xếp phát triển khuôn viên theo định hướng phát triển chung của Đại học;
d) Thực hiện các giải pháp, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư từ các nguồn lực bên ngoài; Xúc tiến, thực hiện xây dựng các dự án đầu tư Xây dựng cơ bản, Phát triển hạ tầng;
đ) Tổ chức đánh giá, trình Giám đốc đại học các phương án đầu tư và dự án hợp tác công tư theo quy định của pháp luật và của Đại học;
e) Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các đơn vị xây dựng và thực hiện dự án tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu; các đề án cải tạo, sửa chữa, bảo trì phòng ốc;
g) Chủ trì quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện triển khai hiệu quả các dự án;
h) Chủ trì quản lý, xây dựng, sửa chữa công trình xây dựng, phòng học và các cơ sở vật chất hạ tầng dùng chung khác của Đại học;
i) Chủ trì quản lý hồ sơ các dự án;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.

3. Mục tiêu
Triển khai xúc tiến các dự án đầu tư để phát triển Đại học; xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, kết hợp với các nguồn lực của Đại học nhằm mở rộng và hiện đại hóa Đại học.

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

2.1. Lãnh đạo:

Trưởng ban TS. Phạm Cảnh Huy
Địa chỉ: C3-312 - SĐT: 0936.285.885 - Email: huy.phamcanh@hust.edu.vn
 • Quản lý toàn diện tất cả các hoạt động của Ban ĐTHT theo chức năng, nhiệm vụ của Ban;
 • Chủ trì công tác xây dựng dự thảo quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn về xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng của Đại học trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Ban ĐTHT;
 • Chủ trì tổ chức thực hiện các giải pháp, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư từ các nguồn lực bên ngoài; Đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển hạ tầng của Đại học;
 • Chủ trì tổ chức xây dựng, đánh giá và trình Giám đốc Đại học các phương án đầu tư, đề xuất các dự án sử dụng các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn khác (Hợp tác công tư PPP, liên kết, xã hội hóa,…) nhằm mở rộng và hiện đại hóa Đại học;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các đơn vị xây dựng và thực hiện các dự án tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu từ các nguồn tài trợ ODA không hoàn lại, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trong phạm vi Đại học;
 • Chủ trì công tác xây dựng kế hoạch đầu tư và định hướng triển khai các dự án đầu tư trình Giám đốc đại học phê duyệt; 
 • Chủ trì tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện dự án đầu tư; theo dõi thực hiện, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt;
 • Phụ trách công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động, xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá cán bộ của Ban ĐTHT;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.
Phó trưởng ban ThS. Trần Văn Huy
Địa chỉ: C3-Phòng 312 - SĐT: 0903.040.482 - Email: huy.tranvan@hust.edu.vn
 • Hỗ trợ Trưởng ban trong việc thực hiện xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển hạ tầng của Đại học. Tham mưu, đề xuất các các phương án quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện dự án đầu tư;
 • Chủ trì thực hiện các giải pháp, tìm kiếm và khai thác các nguồn Ngân sách Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư cũng như các nguồn vốn khác được phân công phụ trách cho phát triển hạ tầng của Đại học;
 • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật và của Đại học đối với các dự án được giao phụ trách;
 • Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai các thủ tục phát triển các dự án cũng như tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;
 • Chủ trì thực hiện các thủ tục phát triển dự án Khuôn viên 2;
 • Tham gia công tác xây dựng dự thảo quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn về xúc tiến đầu tư, quy hoạch khuôn viên, phát triển hạ tầng của Đại học trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Ban ĐTHT;
 • Tham gia công tác xây dựng kế hoạch đầu tư và định hướng triển khai các dự án đầu tư;
 • Thực hiện các công tác báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt theo lĩnh vực phụ trách;
 • Phụ trách quản lý hồ sơ các dự án thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc đại học và Trưởng ban.
Phó trưởng ban ThS. Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: C3-312 - SĐT: 0938.117.386 - Email: duc.nguyenminh2@hust.edu.vn
 • Hỗ trợ Trưởng ban trong công tác xây dựng dự thảo quy chế, quy định, quy hoạch khuôn viên, phát triển hạ tầng của Đại học;
 • Phụ trách công tác quy hoạch Khuôn viên, xây dựng các phương án sắp xếp các đơn vị tại Khuôn viên 1 theo định hướng phát triển chung của Đại học; 
 • Chủ trì quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa công trình xây dựng, phòng học và các cơ sở vật chất dùng chung khác từ nguồn vốn của Đại học và các nguồn vốn khác được giao phụ trách. Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; giám sát các đơn vị thi công, tư vấn đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng và bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng xây dựng; nghiệm thu, quyết toán công trình; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của pháp luật, của Đại học và của nhà tài trợ (nếu có);
 • Chủ trì quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện triển khai hiệu quả các dự án;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các đơn vị xây dựng và thực hiện các dự án, đề án cải tạo, sửa chữa, bảo trì phòng ốc;
 • Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;
 • Tham gia công tác xây dựng dự thảo quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn về quy hoạch khuôn viên, phát triển hạ tầng của Đại học trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Ban ĐTHT;
 • Tham gia công tác xây dựng kế hoạch đầu tư và định hướng triển khai các dự án đầu tư;
 • Thực hiện các công tác báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt theo lĩnh vực phụ trách;
 • Phụ trách quản lý hồ sơ các dự án thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Phụ trách cơ sở vật chất thuộc Ban ĐTHT;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc đại học và Trưởng ban.

2.2. Các chuyên viên:

1. Công Ngọc Cường
Email: cuong.congngoc@hust.edu.vn
 • Thực hiện các công tác cải tạo, sửa chữa nhỏ sử dụng nguồn chi thường xuyên của Đại học;
 • Phối hợp thực hiện, triển khai các dự án cải tạo, sửa chữa từ nguồn vốn đầu tư công;
 • Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tới đầu tư phát triển hạ tầng;
 • Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra các hồ sơ có liên quan tới công tác cải tạo, xây dựng;
 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo ban phân công.
2. Tạ Văn Sơn
Email: son.tavan@hust.edu.vn
 • Thực hiện công tác giám sát tại hiện trường liên quan đến phần máy móc, thiết bị thuộc các dự án đầu tư Phòng thí nghiệm;
 • Thực hiện công tác tại hiện trường các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nước ngoài;
 • Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiện các dự án vốn vay, vốn viện trợ ưu đãi, ODA không hoàn lại, các dự án hỗ trợ kỹ thuật;
 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo ban phân công.
3. Phạm Tiến Thuần
Email: thuan.phamtien@hust.edu.vn
 • Thực hiện lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân công;
 • Thư ký, chuẩn bị hồ sơ, văn bản và lưu trữ các dự án sử dụng vốn viện trợ, vốn vay ưu đãi và ODA viện trợ không hoàn lại;
 • Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiện các dự án vốn vay, vốn viện trợ ưu đãi, ODA không hoàn lại, các dự án hỗ trợ kỹ thuật;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
4. Nguyễn Thị Vân
Email: van.nguyenthi2@hust.edu.vn
 • Thực hiện lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân công;
 • Kiểm tra, rà soát dự toán các gói thầu xây dựng;
 • Kiểm tra, rà soát quyết toán các gói thầu xây dựng;
 • Thư ký một số dự án đầu tư xây dựng mới theo phân công.
 • Lưu trữ các hồ sơ có liên quan tới đo đạc hiện trạng, chỉ giới đường đỏ, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khuôn viên 1;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
5. Nguyễn Thị Nhung
Email: nhung.nguyenthi1@hust.edu.vn
 • Thực hiện lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân công;
 • Thư ký một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước theo  phân công.
 • Lưu trữ hồ sơ chuẩn bị đầu tư khuôn viên 2;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
6. Bùi Lê Diễm Nhung
Email: nhung.builediem@hust.edu.vn
 • Thực hiện lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân công;
 • Thư ký một số dự án viện trợ không hoàn lại theo phân công;
 • Thư ký một số dự án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa theo phân công;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
7. Phan Phương Khánh
Email: khanh.phanphuong@hust.edu.vn
 • Thực hiện lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân công;
 • Thư ký một số dự án viện trợ không hoàn lại, các dự án hỗ trợ kỹ thuật theo phân công;
 • Làm việc, trao đổi với các đối tác nước ngoài theo phân công;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
8. Công Thị Kim Dung
Email: dung.congthikim@hust.edu.vn
 • Văn thư, lưu trữ cho đơn vị;
 • Rà soát, tổng hợp hồ sơ thanh, quyết toán trước khi phát hành;
 • Thực hiện công tác quyết toán vốn dự án hàng năm và theo dự án;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
9. Hà Tiến Dũng
Email: dung.hatien@hust.edu.vn
 • Trực tiếp rà soát thiết kế bản vẽ thi công các công trình được phân công;
 • Thực hiện công tác giám sát thi công tại hiện trường đối với các công trình cải tạo, đầu tư mới;
 • Kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý chất lượng các công trình đầu tư mới;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
10. Nguyễn Đình Việt
Email: viet.nguyendinh@hust.edu.vn
 • Trực tiếp rà soát thiết kế bản vẽ thi công các công trình được phân công;
 • Thực hiện công tác giám sát thi công tại hiện trường đối với các công trình cải tạo, sửa chữa từ nguồn chi thường xuyên;
 • Kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý chất lượng các công trình cải tạo, sửa chữa từ nguồn chi thường xuyên;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
11. Đoàn Tiên Phong
Email: phong.doantien@hust.edu.vn
 • Trực tiếp rà soát thiết kế bản vẽ thi công các công trình được phân công;
 • Thực hiện công tác giám sát thi công tại hiện trường đối với các công trình đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa được phân công;
 • Kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý chất lượng các công trình cải tạo, sửa chữa từ nguồn chi thường xuyên;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban phân công.
12. Lã Ngọc Diễm
Email: diem.langoc@hust.edu.vn
Thực hiện công tác biệt phái tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings).
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây