Ban Tổ chức – Nhân sự

Ban Tổ chức – Nhân sự

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng:


Trợ giúp, tham mưu cho Giám đốc Đại học và các đơn vị trong phát triển tổ chức và đội ngũ nhân sự, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, đảm bảo thực hiện quyền và trách nhiệm của cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:
 • Tham mưu, hỗ trợ xây dựng mô hình, giải pháp quản trị hệ thống tổ chức bộ máy Đại học theo từng giai đoạn phù hợp chiến lược phát triển; Tham mưu, hỗ trợ Đảng ủy, Hội đồng Đại học thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy, Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội;
 • Chủ trì xây dựng dự thảo quy chế, quy định liên quan công tác tổ chức, nhân sự của Đại học; Xây dựng đề xuất các giải pháp và phương thức tổ chức quản trị, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân sự theo từng giai đoạn phù hợp chiến lược phát triển và các quy chế, quy định hiện hành;
 • Xây dựng, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai đề án vị trí việc làm, tối ưu hóa tổ chức và bộ máy;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các đơn vị trong xây dựng, sắp xếp, vận hành bộ máy hiệu quả, đúng quy định pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học;
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch, định biên, tổ chức công tác tuyển dụng, sắp xếp vị trí việc làm trong Đại học; Chủ trì, hỗ trợ các đơn vị trong việc thực hiện các quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ;
 • Chủ trì xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, là đầu mối tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ hàng năm; Triển khai, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học;
 • Thực hiện chính sách về chế độ làm việc và đãi ngộ cán bộ theo quy định của Nhà nước và của Đại học nhằm tạo động lực và gắn kết cán bộ với Đại học; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào đạo, bồi dưỡng cán bộ;
 • Thực hiện công tác anh ninh - quốc phòng, quân sự địa phương của Đại học theo yêu cầu của BCH Quân sự Quận và BCH Quân sự Thành phố Hà Nội;
 • Quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu cán bộ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Đại học.
3. Mục tiêu:
 • Tối ưu hoá tổ chức bộ máy phù hợp với chiến lược phát triển Đại học; 
 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút cán bộ giỏi về Đại học làm việc; 
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ;
 • Tăng cường sự gắn bó của cán bộ với Đại học;
 • Đảm bảo thực hiện quyền và trách nhiệm của cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.
II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Lãnh đạo:

Trưởng ban - GS.TS. Vũ Văn Yêm


Địa chỉ: C1-204 - Email: yem.vuvan@hust.edu.vn
-    Tham mưu hỗ trợ xây dựng mô hình, giải pháp quản trị hệ thống tổ chức bộ máy Đại học theo từng giai đoạn phù hợp chiến lược phát triển; 
-    Tham mưu, hỗ trợ Đảng ủy, Hội đồng Đại học thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy, Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội;
-    Chủ trì xây dựng kế hoạch, định biên, kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp vị trí việc làm trong Đại học; 
-    Chủ trì, hỗ trợ các đơn vị trong việc thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ; Công tác bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;
-    Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc đại học.

Phó Trưởng ban - PGS.TS. Lê Thị Thái

Địa chỉ: C1-205 - Email: thai.lethi@hust.edu.vn
-    Xây dựng, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai đề án vị trí việc làm;
-    Chủ trì xây dựng kế hoạch, định biên, tổ chức công tác tuyển dụng (thường niên và tạo nguồn giảng viên), triển khai sắp xếp vị trí việc làm trong Đại học;
-    Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ;
-    Chủ trì việc ký hợp đồng với các diện cán bộ;
-    Chủ trì việc cử CBVC đi công tác trong và ngoài nước, quản lý cán bộ đang ở nước ngoài;
-    Chủ trì việc thăng hạng, nâng ngạch chức danh nghề nghiệp;
-    Lập kế hoạch và chủ trì sắp xếp, bảo quản kho lưu trữ hồ sơ cán bộ;
-    Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc đại học và Trưởng ban.

Phó Trưởng ban - PGS.TS. Lê Đức Tùng

Địa chỉ: C1-205 - Email: tung.leduc1@hust.edu.vn
-    Chủ trì xây dựng dự thảo quy chế, quy định liên quan công tác tổ chức, nhân sự của Đại học; 
-    Xây dựng đề xuất các giải pháp và phương thức tổ chức quản trị, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân sự theo từng giai đoạn phù hợp chiến lược phát triển và các quy chế, quy định hiện hành;
-    Tối ưu hóa tổ chức bộ máy;
-    Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các đơn vị trong xây dựng, sắp xếp, vận hành bộ máy hiệu quả, đúng quy định pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học;
-    Chủ trì, hỗ trợ các đơn vị trong việc thực hiện các quy trình quy hoạch cán bộ;
-    Chủ trì công tác biệt phái cán bộ; quản lý, hỗ trợ cán bộ biệt phái;
-    Thực hiện chính sách về chế độ làm việc và đãi ngộ cán bộ theo quy định của Nhà nước và của Đại học nhằm tạo động lực và gắn kết cán bộ với Đại học; 
-    Công tác chế độ chính sách: Chính sách lương, hưu trí, kéo dài thời gian công tác, bảo hiểm xã hội; kê khai tài sản; kỷ luật CBVC;
-    Thực hiện công tác an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương của Đại học theo yêu cầu của BCH Quân sự Quận và BCH Quân sự Thành phố Hà Nội;
-    Chủ trì và hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai đề án quốc tế hóa đại học Bách khoa Hà Nội (mảng tổ chức cán bộ);
-    Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc đại học và Trưởng ban.

Phó Trưởng ban - TS. Tạ Anh Sơn

Địa chỉ: C1-205 - Email: son.taanh@hust.edu.vn
-    Chủ trì xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, là đầu mối tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ hàng năm; Triển khai, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học;
-    Chủ trì và hỗ trợ các đơn vị triển khai đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên có thành tích nghiên cứu xuất sắc;
-    Phụ trách công tác thi đua khen thưởng thường xuyên và đột xuất;
-    Tham gia công tác chuyển đổi số của Đại học;
-    Phụ trách công tác chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu của cán bộ;
-    Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc đại học và Trưởng ban.

2. Các chuyên viên:
Trương Tú Quỳnh

Email: quynh.truongtu@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
Công tác Bảo hiểm xã hội, chế độ lao động, lương, chuyển công tác, thai sản, thanh toán ra trường, cập nhật sổ cái, cập nhật cơ sở dữ liệu.

Ngô Thị Tuệ Anh
Email: anh.ngothitue@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
Soạn thảo công văn, quyết định, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thủ tục đào tạo Thạc sỹ - Tiến sỹ trong nước, lưu trữ văn bản đi/đến của phòng, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Hoàng Văn Quang
Email: quang.hoangvan@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
Giải quyết các thủ tục chế độ, nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, công tác thi đua khen thưởng.

Chu Phương Anh
Email: anh.chuphuong@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá cán bộ, KPI,    giao kết, bảo hiểm xã hội và công tác chế độ chính sách.

Bùi Thị Thu Hương
Email: huong.buithithu@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
Theo dõi hợp đồng và ký gia hạn hợp đồng, theo dõi tập sự của cán bộ viên chức, kéo dài thời gian công tác, kê khai tài sản, thủ tục cán bộ đi công tác trong nước.

Nguyễn Thị Bắc
Email: bac.nguyenthi1@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
Soạn thảo công văn, quyết định, theo dõi cán bộ đi học tập và công tác nước ngoài, quản lý kho Hồ sơ cán bộ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây