Ban Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ

Ban Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Trợ giúp, tham mưu Giám đốc đại học trong hỗ trợ pháp lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các hoạt động trong Đại học tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế,0 quy định của Đại học; Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đại học.

2. Nhiệm vụ
a) Chủ trì xây dựng dự thảo quy chế, quy định của Đại học trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ;
b) Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hằng năm trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Đại học;
c) Thực hiện tư vấn pháp lý với Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng đại học; Tư vấn pháp lý và giám sát đối với các đơn vị trong Đại học trong việc thực thi chức năng, nhiệm vụ đúng quy định;
d)  Kiểm soát pháp lý việc ban hành các văn bản quy định của Đại học tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
e) Giám sát và thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Đại học đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc đại học;
g) Chủ trì tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Đại học; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong Đại học;
h) Chủ trì và hỗ trợ việc thực hiện công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đại học;
i) Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc và giám sát các đơn vị trong việc thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định;
k) Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Đại học;
l) Phối hợp công tác với Ban thanh tra Nhân dân, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Công đoàn trong việc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc đại học phân công.

3. Mục tiêu
a) Giảm thiểu sai phạm pháp lý và rủi ro pháp lý trong hệ thống văn bản quản lý và các hoạt động của Đại học;
b) Nâng cao tính tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế của Đại học trong hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Đại học;
c) Tăng cường minh bạch hóa, dân chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ.

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

Lãnh đạo Ban:

1. Trưởng ban PGS.TS. Ngô Chí Trung

Địa chỉ: C2-217 - ĐT: 024. 38630017 - Email: trung.ngochi@hust.edu.vn

 • Quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban TTPC&KTNB thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban TTPC&KTNB;

 • Phụ trách công tác tổ chức, tài chính, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban, công tác thi đua, khen thưởng của Ban, xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá cán bộ của Ban TTPC&KTNB;

 • Phụ trách mảng giám sát và thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật và của Đại học; mảng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mảng kiểm toán nội bộ;

 • Phối hợp công tác với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban thanh tra Nhân dân, Ủy ban kiểm tra Công đoàn và các đơn vị khác trong Đại học.

 • Trợ giúp Ban Giám đốc các công việc:

  • Tư vấn pháp lý với Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng đại học;

  • Kiểm soát pháp lý việc ban hành văn bản quy định của Đại học;

  • Chủ trì xây dựng dự thảo, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hằng năm trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Đại học;

  • Chủ trì xây dựng dự thảo: các quy chế, quy định của Đại học trong công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; các văn bản, quyết định khác thuộc phạm vi quản lý của Ban TTPC&KTNB.

 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

2. Phó Trưởng ban PGS.TS. Hồ Hữu Hải
Địa chỉ: C2-216 - ĐT: 024. 38630017 - Email: hai.hohuu@hust.edu.vn

 • Phụ trách mảng kiểm tra giảng đường, thanh tra thi;

 • Phụ trách mảng thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất;

 • Phụ trách việc xây dựng, điều chỉnh và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO của Ban TTPC&KTNB, các công tác tổng hợp dữ liệu, hành chính, văn phòng, công tác chuyển đổi số của Ban TTPC&KTNB;

 • Phụ trách cơ sở vật chất thuộc Ban TTPC&KTNB;

 • Phối hợp trong công tác kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh và góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

 • Trợ giúp Ban Giám đốc các công việc:

 • Tư vấn pháp lý với Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng đại học trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra;

 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc và giám sát các đơn vị trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định;

 • Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Đại học trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra.

 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng ban.

3. Phó Trưởng ban ThS. Đào Thị Thúy
Địa chỉ: C2-216 - ĐT: 024. 38630017 - Email: thuy.daothi@hust.edu.vn

 • Phụ trách công tác tư vấn pháp lý, giám sát đối với các đơn vị trong Đại học trong việc thực thi chức năng, nhiệm vụ;

 • Chủ trì công tác tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Đại học; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong Đại học;

 • Phụ trách công tác tiếp công dân thường xuyên;

 • Phối hợp trong công tác kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh và góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

 • Trợ giúp Ban Giám đốc các công việc:

  • Tư vấn pháp lý với Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng đại học;

  • Kiểm soát pháp lý việc ban hành văn bản quy định của Đại học;

  • Hỗ trợ công tác tiếp công dân định kỳ của Giám đốc đại học;

  • Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc và giám sát các đơn vị trong việc thực hiện công tác pháp chế;

  • Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Đại học trong lĩnh vực pháp chế, tiếp công dân, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; các báo cáo định kỳ, đột xuất khác theo phân công của Giám đốc đại học.

 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng ban.

Chuyên viên Ban:

1. ThS. Trần Thanh Hải   
Email: hai.tranthanh@hust.edu.vn 
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm toán nội bộ của ĐHBK Hà Nội.

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài   
Email: hoai.nguyenthithu@hust.edu.vn
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm toán nội bộ của ĐHBK Hà Nội. 

3. ThS. Vũ Thị Huế  
Email: hue.vuthi1@hust.edu.vn
Thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm toán nội bộ của ĐHBK Hà Nội.

4. ThS. Lê Thị Ngọc Phượng
Email: phuong.lethingoc@hust.edu.vn
Thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm toán nội bộ của ĐHBK Hà Nội.

5. CN Lã Thị Linh 
Email: linh.lathi@hust.edu.vn
Thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm toán nội bộ của ĐHBK Hà Nội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây