Ban Tài chính – Kế hoạch

Ban Tài chính – Kế hoạch

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Trợ giúp, tham mưu Giám đốc đại học trong phát triển tài chính và quản trị tài chính, xây dưng chiến lược, kế hoach phân bổ nguồn lực tài chính theo từng giai đoạn và từngnăm; Kiểm soát hoạt động tài chính, tổ chức thực hiện công việc kế toán và mua sắm tập trung của Đại học đảm bảo hiệu quả, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; Hỗ trợ các đơn vị sử dụng đúng và hiệu quả nguồn tài chính phân cấp.

2. Nhiệm vụ
 • Chủ trì xây dựng dự thảo quy chế, quy định về quản lý tài chính trong Đại học;
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch mua sắm hàng năm và theo từng giai đoạn trên cơ sở chiến lược phát triển của Đại học; Giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính và kế hoạch mua sắm của Đại học;
 • Hướng dẫn, thẩm định nội dung tài chính; Chủ trì giám sát về tài chính trong quátrình thực hiện các hợp đồng có sử dụng tư cách pháp nhân của Đại học;
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cáchoạt động khác; dự báo các rủi ro tài chính và đề xuất các phương án giảm thiểu và kiểmsoát rủi ro;
 • Thực hiện công tác quản lý thu, chi và hạch toán kế toán của Đại học đúng quyđịnh; Kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Kế toán và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
 • Hướng dẫn, kiểm tra về quản lý tài chính và công tác kế toán tại các đơn vị đượcủy quyền thu-chi trong Đại học;
 • Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện mua sắm tập trung và thực hiện thanh, quyếttoán các hoạt động mua sắm;
 • Thẩm định, kiểm tra, giám sát chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản,trang thiết bị của Đại học và của các đơn vị có thu trong Đại học;
 • Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước của Đạihọc theo quy định; Quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán, cơ sở dữ liệu tài sản của Đại học;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.
3. Mục tiêu
 • Đảm bảo các khoản thu - chi đúng quy định;
 • Thông tin tài chính đầy đủ, chính xác, minh bạch;
 • Giảm tỉ lệ thất thu và chậm thu;
 • Gia tăng nguồn thu của hoạt động tài chính;
 • Đảm bảo quy trình thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả;
 • Mua sắm đúng quy cách, chất lượng, hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện.

II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

2.1. Lãnh đạo:
Trưởng ban ThS.Lã Thu Thủy

Địa chỉ: Phòng 207, nhà C3-4 - SĐT: 0243.8692730 - Email: thuy.lathu@hust.edu.vn; 
 • Phụ trách chung, công tác tổ chức nhân sự, đối nội, đối ngoại, quản lý điều hành mọi hoạt động của Ban.
 • Tham mưu giúp Giám đốc trong việc lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo từng giai đoạn trên cơ sở chiến lược phát triển của Đại học.
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của các hoạt động.
 • Phụ trách một số công tác chuyên môn: Xây dựng cơ bản; Trang thiết bị; Một số dự án; Duyệt quyết toán thuế các loại; Duyệt dự toán, duyệt báo cáo tài chính, duyệt phiếu thu chi các nguồn kinh phí
 • Làm việc theo sự chỉ đạo của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Đại học. 
 • Chịu trách nhiệm quản lý tài chính đúng quy định của pháp luật.
 • Duyệt lương, BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí công đoàn
 • Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc Đại học quản lý.
Phó Trưởng ban Ths. Đặng Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Phòng 207, nhà C3-4 - SĐT: 0243.8692730 - Email: tam.dangthithanh@hust.edu.vn
 • Lập dự toán thu chi kinh phí ngân sách nhà nước cấp và kế hoạch thu chi kinh phí Sự nghiệp hàng năm.
 • Theo dõi thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và thu chi nguồn kinh phí sự nghiệp.
 • Duyệt quyết toán các nguồn thu phí, học phí các hệ.
 • Theo dõi thu chi điện, nước, điện thoại.
 • Quyết toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí sự nghiệp.
 • Theo dõi công nợ tạm ứng, phải thu, phải trả khác.
 • Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc Đại học quản lý.
Phó Trưởng ban TS. Nguyễn Việt Dũng
Địa chỉ: Phòng 202, nhà C3 - SĐT: 0243.8682468 - Email: dung.nguyenviet2@hust.edu.vn; 
 • Lập kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư, văn phòng phẩm toàn Đại học.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức công tác mua sắm đúng qui định.
 • Tổ chức đấu thầu và triển khai các gói thầu mua sắm từ nguồn thu hợp pháp của Đại học. 
 • Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động mua sắm thiết bị, vật tư, VPP tại các đơn vị thuộc Đại học quản lý
3.2. Các chuyên viên:
TT VỊ TRÍ NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN CÁC ĐƠN VỊ
Nhóm kế toán tổng hợp:    
1 Kế toán tổng hợp nguồn ĐTXDCB Nguyễn Thị Minh Hà - Lập chứng từ ghi sổ KP ĐTXDCB
- Lập báo cáo quyết toán kinh phí đầu tư theo từng dự án.
- Kiểm tra, đối chiếu các tài khoản kế toán thuộc nguồn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Theo dõi các tài khoản: XDCB dở dang (241); Các quỹ (431)
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng.
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
 1. Ban KHCN (trừ đề tài các cấp);
 2. Ban cơ sở vật chất (sửa chữa, mua sắm);
 3. Ban xúc tiến đầu tư và phát triển hạ tầng;
 4. Ban quản lý dự án WB
2 Kế toán tổng hợp nguồn ngân sách NN cấp và thu sự nghiệp Bùi Thị Phương Thảo - Hạch toán kế toán; Lập chứng từ ghi sổ.
- Lập báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính theo quý, năm.
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các gói thầu mua sắm (theo dõi kinh phí và đánh chứng từ thanh toán).
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng.
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
- Kiểm tra, đối chiếu các tài khoản kế toán 
 1. Ban HTĐN
Nhóm kế toán:    
3 Kế toán thanh toán, TSCĐ Nguyễn Thị Kim Cúc - Theo dõi tài khoản tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình
- Lập bảng tính hao mòn và trích khấu hao hàng năm theo qui định.
- Theo dõi thu và quyết toán học phí Đào tạo liên tục + Bằng 2.
- Theo dõi các tài khoản: TSCĐ hữu hình (211); TSCĐ vô hình (213); Hao mòn TSCĐ (214)
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các gói thầu mua sắm (theo dõi kinh phí và đánh chứng từ thanh toán).
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng;
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
 
 1. TT đào tạo liên tục;
 2. Trường hóa và KHSS
 3. Viện sư phạm kỹ thuật
 4. Hoạt động của Hội đồng Đại học.
 5. Hoạt động của Ban thanh tra ND
4 Kế toán thanh toán Nguyễn Thị Lý - Đầu mối theo dõi giao dự toán và thanh toán các khoản chi từ kinh phí ngân sách cấp (không bao gồm đề tài, dự án NCKH).
- Lập dự toán và báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp (không bao gồm đề tài, dự án).
- Theo dõi thanh toán điện, nước, điện thoại cho nhà cung cấp.
- Thanh toán chi các hoạt động đoàn thể
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các gói thầu mua sắm (theo dõi kinh phí và đánh chứng từ thanh toán).
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng.
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
 1. VP Đại học
 2. Ban TS và hướng nghiệp
 3. Ban CTSV
 4. Ban Đào tạo
 5. Viện Vật lý KT
 6. Viện Toán ƯD và Tin học
 7. Viện NC công nghệ không gian dưới nước;
 8. Viện KHCN QT VN-Nhật Bản
5 Kế toán lương, BHXH, thuế TNCN Nguyễn Thị Thu Hằng A - Tính và lập bảng lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ hàng tháng để trả vào thẻ ATM cho CBVC toàn trường
- Thanh quyết toán BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ của CBVC toàn trường với CQ bảo hiểm.
- Đăng ký mở mã số thuế TNCN cho CBVC
- Theo dõi các tài khoản phải trả cán bộ (334); Các khoản phải nộp theo lương (332); Thuế TNCN (3335)
- Tách thu nhập để tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của CB trong và ngoài trường
- Lập bảng kê khai, báo cáo quyết toán thuế TNCN và nộp thuế TNCN.
- Thanh toán chế độ chính sách cho cán bộ
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các gói thầu mua sắm (theo dõi kinh phí và đánh chứng từ thanh toán).
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng.
 1. Khoa ngoại ngữ
 2. Khoa lý luận chính trị;
 3. Khoa giáo dục quốc phòng;
 4. Khoa giáo dục thể chất;
 5. Nhà xuất bản BK
 6. Hoạt động của Đảng; Công đoàn; Đoàn thanh niên và Hội SV

 
6 Kế toán thanh toán, công nợ Nguyễn Thị Thu Hằng B - Theo dõi công nợ và thanh quyết toán các khoản từ Bảo hiểm y tế chi trả cho ĐH.
- Đồi mối theo dõi các tài khoản: Tạm ứng (141); Phải trả khác (338) không bao gồm phải trả do chuyển tiền sai bị trả lại.
- Đầu mối quyết toán kinh phí ngân sách cấp cho NCKH; Vốn đối ứng các dự án, chương trình, tài khoản tiền gửi vãng lai.
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các gói thầu mua sắm (theo dõi kinh phí và đánh chứng từ thanh toán).
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng;
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
- Mua sắm tập trung vé máy bay
 1. Ban TCNS
 2. Ban KHCN (Đề tài cấp cơ sở)
 3. Trường Vật liệu
 4. TT Y tế Bách khoa
 5. Viện Kinh tế& Quản lý.
 6. TT điện tử y sinh
 7. Viện ĐK TĐH
7 Kế toán thanh toán ngân hàng, kho bạc Phùng Thu Hương - Giao dịch với Kho bạc, Ngân hàng để thanh toán các nguồn kinh phí
- Kiểm tra, đối chiếu và lập bảng xác nhận số dư hàng tháng, quý, năm với Kho bạc, ngân hàng và chuyển kế toán tổng hợp đối chiếu để lập báo cáo quyết toán.
- Lập chứng từ thu từ các tài khoản tại Ngân hàng Viettinbank; Ngân hàng BIDV; Ngân hàng Vietcombank (bao gồm cả tiền VNĐ và ngoại tệ).
- Theo dõi các tài khoản tiền gửi tại KB, ngân hàng (112) phải trả khác (338).
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các gói thầu mua sắm (theo dõi kinh phí và đánh chứng từ thanh toán).
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng.
- Tách thu nhập của cán bộ để tính thuế TNCN
 1. Ban Thanh tra PC và KTNB;
 2. Ban Quản lý chất lượng
 3. Phòng truyền thông và QTTH
 4. TT ngôn ngữ và trao đổi học thuật;
 5. TT Mạng thông tin
8 Kế toán thuế Nguyễn Hà Trang - Theo dõi thu-chi các hoạt động dịch vụ trông xe đạp, xe máy và xe ô tô; dịch cho thuê cơ sở vật chất và các dịch vụ khác.
- Lập bảng kê khai thuế, nộp thuế theo tháng
- Lập báo cáo quyết toán thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu
- Lập chứng từ thu từ các tài khoản tại Ngân hàng MB; Ngân hàng Agribank (bao gồm cả tiền VNĐ và ngoại tệ).
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các gói thầu mua sắm (theo dõi kinh phí và đánh chứng từ thanh toán).
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng;
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
1. TT dịch vụ hỗ trợ
9 Thủ quỹ Đặng Anh Sơn - Thu tiền điện, nước, điện thoại
- Giao dịch với Kho bạc, Ngân hàng để rút, nộp tiền mặt 
- Thu chi tại quỹ bằng tiền mặt các nguồn kinh phí của trường
- Đối chiếu tồn quỹ các nguồn kinh phí và lập báo cáo tồn quỹ.
- Bàn giao chứng từ cho các bộ phận ngân sách và sự nghiệp để lập chứng từ ghi sổ
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác số dư tồn tại quỹ khớp với số dư trên sổ sách khi đối chiếu
- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản trong két.
 
Nhóm kế toán các đơn vị cử làm việc tại Ban TCKH    
10 Kế toán Nguyễn Thị Thanh Nga - Kế toán Trường Điện-Điện tử
- Tiếp nhận thông tin mua sắm và hoàn thiện thủ tục hồ sơ mua sắm đối với các gói < 100 trđ
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng.
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
 1. Trường Điện-Điện tử
11 Kế toán Vũ Hồng Minh - Kế toán Trường Cơ khí
- Tiếp nhận thông tin mua sắm và hoàn thiện thủ tục hồ sơ mua sắm đối với các gói < 100 trđ
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng;
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
- Mua sắm tập trung vé máy bay
 1. Trường Cơ khí
12 Kế toán Lê Thu Giang - Kế toán Trường CNTT&TT
- Tiếp nhận thông tin mua sắm và hoàn thiện thủ tục hồ sơ mua sắm đối với các gói < 100 trđ
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng;
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
 1. Trường CNTT&TT
13 Kế toán Nguyễn Thị Hương Quế - Kế toán Viện Vật lý kỹ thuật
- Tiếp nhận thông tin mua sắm và hoàn thiện thủ tục hồ sơ mua sắm đối với các gói < 100 trđ
- Đánh phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và rút dự toán tại kho bạc, ngân hàng;
- Tách thu nhập của CB để tính thuế TNCN
Từ T11/2023 nghỉ chế độ thai sản nên tạm thời giao kế toán Nguyễn Thị Lý làm thay.
Nhóm mua sắm tập trung    
14 Kế toán theo dõi nguồn thu phí, học phí Phan Minh Trang Kế toán:
- Theo dõi thu và quyết toán học phí Đại học chính quy và các đơn vị liên kết
- Theo dõi thu và quyết toán học phí Sau đại học và các đơn vị liên kết
- Thanh toán tiền học bổng và các khoản trợ cấp cho sinh viên diện chính sách theo chế độ của Nhà nước theo từng học kỳ
- Theo dõi các tài khoản: Thu phí, lệ phí (514); Học bổng, khuyến khích học tập (353)
Mua sắm tập trung:
+ Mua sắm vật tư văn phòng các đơn vị.
+ Mua sắm dụng cụ, vật tư, thiết bị văn phòng cho các đơn vị.
+ Đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đề tài, dự án NCKH; Đề tài cấp Bộ, Nafosted, cấp Sở, đề tài phân cấp cho các đơn vị.
Mua sắm tập trung
1. Trường Hóa & KHSS (Các khoa: Sinh học, Thực phẩm)
2. Trung tâm Đào tạo liên tục;
3. TrườngVật liệu (Khoa Dệt may, Khoa VL Điện tử linh kiện, các TT: Itims)
4. Ban TCNS
5. TT dịch vụ hỗ trợ BK
6. Khoa GDTC
7. Nhà xuất bản BK
15 CB mua sắm tập trung Lý Hà Trang Mua sắm tập trung:
+ Mua sắm VPP, vật tư văn phòng cho toàn Đại học
+ Mua sắm dụng cụ, vật tư, thiết bị văn phòng cho các đơn vị.
+ Đấu thầu, mua sắm dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đào tạo cho các đơn vị.
+ Đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đề tài, dự án NCKH gồm: Đề tài cấp Bộ, Nafosted, cấp Sở, đề tài phân cấp cho các đơn vị.
 1. Trường Vật liệu (Khoa KT Vật liệu, Khoa VL Hóa học UD);
 2. Trường Hóa & KHSS (Các khoa KT Hóa học, Môi trường);
 3. VP Đại học, Hội đồng ĐH, Alumni
 4. Ban CTSV;
 5. Ban Đào tạo
 6. Thư viện TQB
 7. TT CLA;
 8. TT CDS, TTS
16 CB mua sắm tập trung Dương Thị Hạnh Mua sắm tập trung:
+ Mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đào tạo cho các đơn vị
+ Đấu thầu, mua sắm các dịch vụ dùng chung của toàn Đại học
+ Đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đề tài, dự án NCKH; Đề tài cấp Bộ, Nafosted, cấp Sở, đề tài phân cấp cho các đơn vị.
 
 1. Trường Cơ khí
 2. Viện Vật lý kỹ thuật
 3. Viện SPKT
 4. Viện KHCN QT VN-Nhật Bản
 5. Khoa Lý luận chính trị.
 6. Ban HTĐN
 7. Ban KHCN;
 8. Ban TTPC & KTNB
 9. TT Y tế Bách khoa
17 CB mua sắm tập trung Phạm Thị Lan Hương Mua sắm tập trung:
+ Mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, trang thiết bị văn phòng cho các đơn vị.
+ Đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đào tạo cho các đơn vị.
+ Đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đề tài, dự án NCKH gồm: Đề tài cấp Bộ, Nafosted, cấp Sở, đề tài phân cấp cho các đơn vị.
 1. Trường CNTT
 2. Viện Ngoại ngữ
 3. Viện Toán ứng dụng & Tin học
 4. TT Ngôn ngữ và trao đổi học thuật;
 5. Ban Tuyển sinh.
 6. Ban QLCL
 7. Ban TCKH
 8. Ban SAHEP
 9. TT Kinh tế số
18 CB mua sắm tập trung Lê Minh Quang Mua sắm tập trung:
+ Mua sắm vật tư điện, nước; lắp đặt cáp quang, internet cho các đơn vị.
+ Mua sắm lắp đặt điều hòa cho các đơn vị.
+ Đấu thầu, mua sắm dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đào tạo cho các đơn vị.
+ Đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ đề tài, dự án NCKH gồm: Đề tài cấp Bộ, Nafosted, cấp Sở, đề tài phân cấp cho các đơn vị.
 1. Trường Điện-Điện tử
 2. Viện KTQL
 3. Khoa GDQPAN
 4. Ban CSVC
 5. Ban Xúc tiến đầu tư & Phát triển hạ tầng.
 6. Phòng CCPR (in ấn pano, sự kiện)
 7. Trung tâm Mạng thông tin
 8. Viện Điều khiển & Tự động hóa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây