Ban Quản lý chất lượng

Ban Quản lý chất lượng

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Trợ giúp, tham mưu cho Giám đốc đại học thực hiện quản lý, điều hành các hoạt động đảm bảo, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Đại học

2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng dự thảo các quy chế, quy định, quy trình về quản lý chất lượng; Phối hợp xây dựng mục tiêu chất lượng, theo dõi kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu chất lượng của Đại học và các đơn vị thuộc/trực thuộc Đại học;
b) Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất và tổ chức triển khai các giải pháp, kế hoạch đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn Đại học;
c) Phối hợp xây dựng các bộ chỉ số và tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Đại học; 
d) Đề xuất lựa chọn các tiêu chuẩn/tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để áp dụng vào hoạt động quản lý chất lượng của đại học; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đánh giá, kiểm định Đại học và kiểm định chương trình đào tạo;
đ) Hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát các đơn vị tuân thủ thực hiện các quy trình công tác và triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế đã được phê duyệt;
e) Tham gia thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng, rà soát chương trình đào tạo của Đại học;
g) Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Đại học triển khai và giám sát thực hiện các quy định về công tác khảo thí;
h) Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin bảo đảm chất lượng của Đại học;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.

II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

2.1. Ban lãnh đạo:
Trưởng Ban PGS.TS. Trần Trung Kiên

Địa chỉ: C2-206 - ĐT: 024.386820627 - Email: kien.trantrung1@hust.edu.vn
 • Quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban Quản lý chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban;
 • Phụ trách Tổ thư ký tổng hợp, gồm các mảng công việc hành chính, văn thư lưu trữ, xây dựng dự toán, thanh quyết toán, thông tin quản lý chất lượng;
 • Phụ trách công tác tổ chức, tài chính, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động, xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá cán bộ của Ban Quản lý chất lượng;
 • Chủ trì xây dựng dự thảo: các quy định, quy chế về quản lý chất lượng của Đại học, các quyết định thuộc phạm vi quản lý, quyền hạn của Ban Quản lý chất lượng;
 • Hướng dẫn và phối hợp các đơn vị trong Đại học triển khai và giám sát thực hiện các quy định về công tác khảo thí;
 • Chủ trì công tác Chuyển đổi số các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Phó trưởng Ban TS. Lê Huy Tùng
Địa chỉ: C2-102 - ĐT: 024.38680627 - Email: tung.lehuy@hust.edu.vn
 • Phụ trách trực tiếp Tổ kiểm định chất lượng (kiểm định cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo);
 • Lập kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá theo cấp đại học và chương trình đào tạo, gồm: xây dựng báo cáo tự đánh giá (cấp đại học); hỗ trợ các đơn vị xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo; tổ chức hoạt động tự đánh giá hoặc đánh giá đồng cấp; phối hợp với các Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục triển khai công tác đánh giá ngoài cấp đại học, cấp CTĐT;
 • Lập kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá, đánh giá đồng cấp hoặc đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và hỗ trợ các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng;
 • Theo dõi cập nhật văn bản, quy định về kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia và Quốc tế; Đề xuất lựa chọn các tiêu chuẩn/tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để áp dụng vào hoạt động quản lý chất lượng của đại học;
 • Tham gia các mạng lưới đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Theo dõi kênh thông tin mạng lưới về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, tiêu chí xếp hạng ĐH, các tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế và hệ thống thông tin về QLCL trên Web (ĐH, các đơn vị)
 • Tham gia thẩm định điều kiện ĐBCL của các CTĐT; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và rà soát CTĐT của Đại học;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng Ban.
Phó trưởng Ban TS. Nguyễn Hoàng Việt
Địa chỉ: C2-102 - ĐT: 024.38680627 - Email: viet.nguyenhoang1@hust.edu.vn
 • Phụ trách trực tiếp Tổ Đảm bảo chất lượng nội bộ và Tổ Đo lường đánh giá;
 • Phụ trách hỗ trợ các đơn vị xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng nội bộ (theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018) và tham gia giám sát việc tuân thủ thực hiện các quy trình;
 • Chủ trì triển khai các hoạt động rà soát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế đã được phê duyệt. 
 • Chủ trì xây dựng, rà soát, cập nhật và triển khai quy trình quản lý chất lượng nội bộ của Ban Quản lý chất lượng;
 • Phối hợp xây dựng các bộ chỉ số và tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Đại học;
 • Tham gia xây dựng CSDL và quản lý thông tin ĐBCL của Đại học;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng Ban.
2.2. Cán bộ Ban:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Email/Telephone
1 Nguyễn Thu Hà Chuyên viên
 • Thư ký hành chính, văn thư;
 • Theo dõi công văn và soạn thảo văn bản hành chính;
 • Cập nhật văn bản quy định mới phục vụ công tác QLCL
 • Tổng hợp thông tin và CSDL phục vụ báo cáo, cuộc họp của Lãnh đạo Phòng;
 • Đăng Web tiếng Việt theo nội dung LĐ Phòng duyệt;
 • Báo cáo LĐ Phòng về lịch công tác của Phòng và Lãnh đạo Phòng.
 • IQA về văn bản hành chính và CTSV
 • Theo dõi hệ thống thông tin báo cáo của Ban, báo cáo ĐH và Bộ GD và ĐT;
 • Thư ký tổng hợp
 • Các nhiệm vụ đột xuất LĐ Ban phân công
 
ha.nguyenthu2@hust.edu.vn
(04) 3868 062
2 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên/ ThS
 • Thư ký hành chính trong giao dịch quốc tế;
 • Cập nhật thông tin các tổ chức kiểm định quốc tế
 • Soạn thảo văn bản và kế hoạch theo yêu cầu của LĐ Phòng
 • Kiểm định ĐH và CTĐT
 • Đánh giá IQA về HTQT,
 • Tham gia hỗ trợ nhóm ĐLĐG.
 • Hỗ trợ đánh giá IQA về KHCN và Tài chính
 • Các nhiệm vụ đột xuất do LĐ phân công
ngoc.nguyenthibich@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
3 Nguyễn Thị Minh Thu Chuyên viên
 • Xây dựng dự toán theo phân công của LĐ Phòng;
 • Giúp LĐ Phòng về thủ tục kế toán và tài chính trong các sự kiện, công tác, đối ngoại, lương cán bộ;
 • IQA về NCKH và Tài chính, CSVC
 • Giúp LĐ Ban trong xây dựng dự toán và báo cáo tài chính cho các hoạt động, kế hoạch tổng hợp
 • Hỗ trợ công tác kiểm định
 • Các nhiệm vụ đột xuất do LĐ phân công
thu.nguyenthiminh1@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
 
4 Đỗ Quang Tú Chuyên viên/ ThS
 • Trợ giúp LĐ Phòng trong xử lý kỹ thuật thông tin, kênh thông tin QLCL trên Website;
 • Theo dõi báo cáo về sửa chữa, duy trì trang thiết bị của Phòng
 • Kiểm định ĐH và CTĐT
 • Theo dõi chất lượng thông tin trên các trang Web
 • Tiêu chí chất lượng phục vụ xếp hạng đại học
 • Hỗ trợ đánh giá IQA về hệ thống thông tin và CSVC
 • Các nhiệm vụ đột xuất LĐ Ban phân công
tu.doquang@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
5 Chu Minh Hoa Chuyên viên
 • Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kế hoạch về về tự đánh giá IQA
 • IQA về đào tạo đại học, SĐH
 • Tiêu chuẩn cơ sở giáo dục quốc gia
 • Tập huấn về ISO cho cán bộ, đơn vị
 • Các nhiệm vụ đột xuất LĐ Phòng phân công
hoa.chuminh@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
6 Nguyễn Cẩm Tú Chuyên viên chính
 • IQA về đội ngũ cán bộ,
 • Công tác hành chính, lưu trữ của hoạt động đánh giá IQA
 • Tham gia tổ chức tập huấn về ISO cho cán bộ, đơn vị
 • Hỗ trợ kiểm định CTĐT
 • Các nhiệm vụ đột xuất LĐ Phòng phân công
 
tu.nguyencam@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
 
   7 Lê Thu Hoài Chuyên viên/ ThS
 • Kiểm định ĐH và CTĐT
 • Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kế hoạch về kiểm định ĐH theo phân công
 • Nội dung website tiếng Anh
 • Hỗ trợ đánh giá IQA về ĐTĐH, SĐH
 • Giúp LĐ Ban trong tổ chức các sự kiện kiểm định;
 • Các nhiệm vụ đột xuất LĐ BAn phân công
 hoai.lethu1@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
8 Đỗ Thị Hướng Chuyên viên/Tiến sĩ
 • Xây dựng bộ công cụ đo lường đánh giá phục vụ đảm bảo chất lượng các CTĐT theo yêu cầu của Hệ thống ĐBCL bên trong; phối hợp với nhiệm vụ khảo sát cấp ĐH.
 • Xây dựng các hướng dẫn, thực hiện tập huấn định kỳ về đo lường đánh giá cho cán bộ, giảng viên các đơn vị theo các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức kiểm định quốc tế (AUN-QA, ASIIN, CTI,…)
 • Phân tích khảo sát ý kiến các bên liên quan và tổng hợp báo cáo khảo sát, đề xuất cải tiến.
 • Theo dõi hệ thống khảo sát các CTĐT của các đơn vị ĐT, các phòng ĐT, CTSV và đơn vị liên quan phục vụ hệ thống thông tin ĐBCL cho các CTĐT.
 • Tham gia thực hiện công tác khảo thí trong tuyển sinh theo chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Nhiệm vụ đột suất theo yêu cầu của Lãnh đạo.
huong.dothi@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
9 Nguyễn Hoàng Đoan Huy Chuyên viên/ThS
 • Xây dựng bộ công cụ đo lường đánh giá phục vụ đảm bảo chất lượng cấp ĐH và các trường thuộc về quản lý điều hành theo yêu cầu của Hệ thống ĐBCL bên trong; phối hợp hoạt động khảo sát cấp CTĐT.
 • Xây dựng các hướng dẫn, thực hiện tập huấn định kỳ về đo lường đánh giá cho các đơn vị về ĐBCL cấp CSGD theo các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức kiểm định quốc tế (AUN-QA, ASIIN, Hceres,…)
 • Phân tích khảo sát ý kiến các bên liên quan và tổng hợp báo cáo khảo sát, đề xuất cải tiến.
 • Theo dõi hệ thống khảo sát các đơn vị cấp 2 nói chung phục vụ hệ thống thông tin ĐBCL;
 • Tham gia thực hiện công tác khảo thí các CTĐT theo chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Tham gia giúp Lãnh đạo xây dựng đề án, dự án về QLCL.
 • Nhiệm vụ đột suất theo yêu cầu của Lãnh đạo.
huy.nguyenhoangdoan@hust.edu.vn
(04) 3868 0627
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây