Ban Khoa học – Công nghệ

Ban Khoa học – Công nghệ

I. SỨ MẠNG - MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ
1. Sứ mạng

Quản lý, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển, nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiên cứu theo định hướng phát triển của Trường.

2. Mục tiêu
 • Nâng cao các chỉ số năng suất nghiên cứu;
 • Nâng cao hiệu quả và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu;
 • Tăng cường gắn kết nghiên cứu với đào tạo;
 • Nâng cao tiềm lực nghiên cứu của các đơn vị và của nhà trường;
 • Nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động hỗ trợ các đơn vị và cá nhân.
3. Nhiệm vụ
 • Xây dựng, hướng dẫn, điều phối và giám sát thực hiện văn bản quy định, chính sách thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;
 • Hỗ trợ và điều phối các đơn vị khai thác tối đa các nguồn kinh phí nhà nước cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo;
 • Xây dựng cơ chế thúc đẩy khai thác các quan hệ hợp tác, nguồn tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và sáng tạo;
 • Quản lý tài trợ các nhiệm vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo từ nguồn kinh phí của Trường;
 • Tổ chức xây dựng các đề xuất dự án nâng cao năng lực nghiên cứu;
 • Tổ chức triển khai quản lý quy hoạch phát triển nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm nghiên cứu;
 • Hỗ trợ đơn vị và cá nhân trong hoạt động nghiên cứu và sáng tạo;
 • Quản lý quyền sở hữu tài sản trí tuệ;
 • Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin hoạt động nghiên cứu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1.    Trưởng ban PGS.TS. Trương Việt Anh
Địa chỉ: C1-219 - ĐT: 024.38692136 - Email: anh.truongviet@hust.edu.vn
•    Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học (ĐH) về tổ chức, quản lý hoạt động của Ban Khoa học – Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao; Xây dựng hệ thống và tổ chức hoạt động KHCN; Xây dựng các đề án, dự án, quy hoạch và phát triển KHCN; Tham mưu, giúp việc và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Đại học và kế hoạch, mục tiêu chiến lược phát triển của Đại học về các mặt hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST).
•    Nhiệm vụ cụ thể:
-    Phụ trách toàn diện mọi hoạt động của Ban KHCN, điều hành công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, thi đua khen thưởng, đối nội, đối ngoại trong mọi mặt hoạt động của Ban KHCN nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ban;
-    Chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ theo chỉ đạo của Giám đốc ĐH để thực hiện chức năng quản lý, tổ chức hệ thống và quy hoạch phát triển năng lực KHCN của Đại học;
-    Thiết lập bản đồ KHCN, đề xuất kế hoạch hành động về KHCN, các chính sách và lĩnh vực ưu tiên phục vụ chiến lược phát triển của ĐH; 
-    Xây dựng quy hoạch và phát triển mạng lưới hợp tác nghiên cứu theo mục tiêu chiến lược của ĐH;
-    Xây dựng hệ thống và mô hình quản trị hoạt động KHCN, thiết lập môi trường nghiên cứu khoa học (NCKH) tiên tiến, phù hợp mô hình phát triển của Đại học; 
-    Xây dựng cơ chế phối hợp, hợp tác bên trong và bên ngoài ĐH để thu hút nguồn lực và quản lý tài chính phù hợp phục vụ hiệu quả, hoạt động KHCN, nâng cao chất lượng và năng lực KHCN của các đơn vị;
-    Tổ chức xây dựng kế hoạch, dự án/ đề án KHCN và ĐMST theo chức năng nhiệm vụ và nhu cầu phát triển của Đại học;
-    Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả và cải tiến chất lượng các hoạt động KHCN theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.
-    Theo dõi và tham gia công tác đối ngoại, hợp tác với các đầu mối KHCN của Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan.
-    Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc ĐH.

2.    Phó Trưởng ban PGS.TS. Vũ Đình Tiến
Địa chỉ: C1-325 - ĐT: 024.38692136 - Email: tien.vudinh@hust.edu.vn
•    Trách nhiệm: Chủ trì tổ chức, hoạt động hợp tác doanh nghiệp và hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ (CGCN) cho doanh nghiệp, hợp tác NCKH và triển khai ứng dụng KHCN với các địa phương, trọng tâm là các tỉnh đồng bằng sông Hồng; phụ trách quản lý đề tài hợp tác doanh nghiệp trong nước; khai thác hiệu quả về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; phát triển doanh nghiệp KHCN, Spin-off; Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực công việc được giao.
•    Nhiệm vụ cụ thể:
-    Phụ trách về hợp tác doanh nghiệp về NCKH và phát triển CGCN, phát triển các đề tài, nhiệm vụ KHCN với các tỉnh đồng bằng sông Hồng (ngoài Thủ đô Hà Nội);
-    Phụ trách xây dựng mô hình và kế hoạch phát triển doanh nghiệp KHCN/ Spin-off;
-    Phụ trách xây dựng các quy định, hướng dẫn để định giá sản phẩm KHCN, khai thác sở hữu trí tuệ (SHTT) và CGCN của đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp KHCN/Spin-off thuộc Đại học; 
-    Phụ trách các đề tài, nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp;
-    Phối hợp với Ban Hợp tác đối ngoại (HTĐN), các đơn vị chuyên môn để tổ chức hoạt động hợp tác NCKH và CGCN với doanh nghiệp và các địa phương, thiết lập mạng lưới và phát triển các đối tác doanh nghiệp đầu tư KHCN;
-    Theo dõi, tổng hợp và xây dựng kế hoạch cơ sở vật chất phòng thí nghiệm phục vụ NCKH; 
-    Xây dựng kế hoạch, tổng hợp cơ sở dữ liệu, báo cáo, giám sát hoạt động doanh nghiệp KHCN và Spin-off, BK Holdings, Quỹ BK Fund về hoạt động CGCN và ĐMST;
-    Xây dựng quy trình ISO theo các nhiệm vụ được giao.
-    Đề xuất, xây dựng các đề án, dự án khai thác hiệu quả các nguồn vốn phù hợp từ ngân sách các địa phương phục vụ tăng cường năng lực nghiên cứu của ĐH;
-    Xây dựng kế hoạch, báo cáo và kiểm tra các nhiệm vụ được giao;
-    Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

3.    Phó Trưởng ban PGS.TS. Nguyễn Phạm Duy Linh
Địa chỉ: C1-324 - ĐT: 024.38692136 - Email: linh.nguyenphamduy@hust.edu.vn
•    Trách nhiệm: 
Chủ trì về hợp tác Bộ, Ban, Ngành và Thủ đô Hà Nội về KHCN; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thu hút nguồn lực thông qua các dự án, nhiệm vụ KHCN từ các Bộ, Ban ngành (không bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phụ trách quản lý các nhiệm vụ KHCN theo nhiệm vụ được giao, phát triển đăng ký Sở hữu trí tuệ; Phân tích thống kê công bố kết quả NCKH và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyển đổi số; Đầu mối liên hệ mạng lưới các trường đại học kỹ thuật (G7, G28) trong hoạt động KHCN; Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực công việc được giao.
•    Nhiệm vụ cụ thể:
-    Phụ trách hướng dẫn và giám sát thực hiện triển khai nhiệm vụ KHCN từ Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công thương, Sở KHCN Hà Nội, đề tài cấp cơ sở (không bao gồm đề tài hợp tác doanh nghiệp và quốc tế), phối hợp triển khai hợp tác KHCN tại các ngành, địa phương khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.
-    Phụ trách xây dựng các quy định, hướng dẫn liên quan về NCKH, ĐMST và SHTT áp dụng cho các Viện/ Trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học;
-    Đề xuất, xây dựng các đề án, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu theo các nguồn vốn phù hợp từ ngân sách nhà nước thông qua các Bộ, Ban ngành.
-    Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển nguồn lực KHCN trên cơ sở Chiến lược/Kế hoạch của ĐH, đề xuất cơ chế, chính sách cải tiến môi trường KHCN và ĐMST;
-    Xây dựng cơ chế giám sát, đo lường đánh giá chất lượng hoạt động KHCN, 
-    Phụ trách công tác lưu trữ, thống kê, báo cáo phục vụ chuyển đổi số cơ sở dữ liệu của Ban KHCN;
-    Tổ chức triển khai hoạt động hợp tác KHCN mạng lưới các trường ĐH (G7, G28);
-    Phụ trách văn bản, hướng dẫn về SHTT;
-    Xây dựng, cập nhật ISO về quản lý đề tài các cấp theo lĩnh vực được phân công.
-    Xây dựng kế hoạch, báo cáo và kiểm tra theo các nhiệm vụ được giao;
-    Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

4.    Phó Trưởng ban PGS.TS. Mạc Thị Thoa
Địa chỉ: C1-219 - ĐT: 024.38692136 - Email: thoa.macthi@hust.edu.vn
•    Trách nhiệm: 
Chủ trì hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) về KHCN; Xây dựng và tổ chức triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả nhiệm vụ KHCN và hoạt động hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực KHCN, đẩy mạnh quốc tế hóa trong nghiên cứu khoa học; Phụ trách quản lý các đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đề tài khai thác từ hợp tác quốc tế; Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban các lĩnh vực công việc được giao.
•    Nhiệm vụ cụ thể:
-    Phụ trách xây dựng và phát triển mạng lưới hợp tác quốc tế về KHCN và ĐMST, đầu mối trao đổi với đối tác HTQT về KHCN;
-    Xây dựng văn bản hướng dẫn, giám sát thực hiện các đề tài HTQT; 
-    Phụ trách hướng dẫn và giám sát thực hiện các nhiệm vụ KHCN từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp triển khai hợp tác KHCN tại các ngành, địa phương khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.
-    Xây dựng văn bản quy định và hướng dẫn cơ chế phối hợp các mạng lưới nhóm NC, phòng thí nghiệm nghiên cứu của các đơn vị thuộc Đại học;
-    Giúp Trưởng ban tổng hợp cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ KHCN của Đại học và đề xuất chính sách, kế hoạch nâng cao năng lực theo nhu cầu phát triển các hoạt động KHCN;
-    Đề xuất, xây dựng các đề án, dự án của Đại học về tăng cường năng lực nghiên cứu của ĐH theo các nguồn vốn từ hợp tác quốc tế;
-    Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị Quốc tế; Phối hợp với các đơn vị trong ĐH để tổ chức các sự kiện KHCN và hỗ trợ hoạt động đối ngoại của Ban; 
-    Xây dựng, cập nhật ISO của Ban KHCN theo các nhiệm vụ được giao.
-    Xây dựng kế hoạch, báo cáo và kiểm tra theo các nhiệm vụ được giao;
-    Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây