Ban Đào tạo

Ban Đào tạo

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Trợ giúp, tham mưu Giám đốc đại học trong quản lý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giúp các đơn vị chuyên môn xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo; Quản lý hệ thống đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giảng viên, người học nâng cao chất lượng và hiệu quả trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy và học và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại trên nền tảng số.

2. Nhiệm vụ
-    Chủ trì xây dựng dự thảo quy chế, quy định liên quan công tác tổ chức, quản lý đào tạo của Đại học;
-    Hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát các đơn vị trong Đại học thực hiện đúng quy định tổ chức, quản lý đào tạo, đảm bảo hệ thống đào tạo vận hành hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật;
-    Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự báo quy mô ngành và chương trình đào tạo, xây dựng, cải tiến, phát triển ngành đào tạo và chương trình đào tạo tương ứng với từng giai đoạn, phù hợp chiến lược phát triển của Đại học và nhu cầu xã hội; Phối hợp với Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp và các đơn vị chuyên môn xây dựng, duy trì và phát triển bản đồ đào tạo của Đại học;
-    Chủ trì xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo chính quy tập trung, tối ưu hóa việc sử dụng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất trong công tác đào tạo; công tác đổ i mớ i phương pháp dạy và học; công tác phát triển học liệu; quản lý và hỗ trợ người học đăng ký học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học trong quá trình đào tạo;
-    Đầu mối quản lý hệ thống văn bằng, chứng chỉ do ĐHBK Hà Nội cấp; Quản lý cơ sở dữ liệu người học;
-    Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển đại học số;
-    Đầu mối quản lý công tác hợp tác, liên kết đào tạo cấp văn bằng;
-    Phối hợp tính toán xây dựng và hướng dẫn triển khai thu các loại học phí, lệ phí liên quan đến các loại hình đào tạo;
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.

3. Mục tiêu
-    Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm;
-    Cải thiện tiến bộ học tập của sinh viên, tăng tỉ lệ tốt nghiệp và tốt nghiệp đúng hạn;
-    Nâng cao hiệu quả tổ chức đào tạo, tăng nguồn thu học phí và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực đào tạo;
-    Tăng cường gắn kết đào tạo với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;
-    Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ cán bộ, sinh viên và phụ huynh;
-    Tăng cường hội nhập, quốc tế hóa các chương trình đào tạo;
-    Tăng cường chuyển đổi số trong công tác đào tạo, hoạt động quản lý đào tạo.

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

2.1. Lãnh đạo Ban:
Trưởng ban Nguyễn Thanh Hùng

Địa chỉ: Phòng C1-203 - SĐT: 0977.86.33.11 - Email: hung.thanhnguyen@hust.edu.vn
 • Xây dựng dự thảo các văn bản quản lý điều hành về tổ chức đào tạo; đề xuất mức học phí các hệ đào tạo;
 • Tổ chức, nhân sự, tài chính, ngân sách của Ban Đào tạo; 
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo của Đại học theo năm học đối với các hệ đào tạo đại học chính quy, thạc sĩ và tiến sĩ;
 • Mở ngành và chương trình đào tạo mới;
 • Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng chứng chỉ;
 • Đảm bảo chất lượng đào tạo; Chuyển đổi số trong đào tạo;
 • Tổ chức đào tạo kỹ sư theo chuẩn mới (180 TC);
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Phó Trưởng ban Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Phòng C1-201 - SĐT: 0988.463.317 - Email: tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
 • Phụ trách tổ chức đào tạo đại học, bao gồm: Tổ chức thi học phần, quản lý dữ liệu điểm thi, dữ liệu học phí đại học; đánh giá kết quả học tập của sinh viên; xét công nhận tốt nghiệp đại học; 
 • Quản lý và tổ chức phát triển chương trình đào tạo đại học;
 • Phát triển, cải tiến nội dung, học liệu và phương pháp dạy-học; đại diện Ban Đào tạo trong Ban điều phối Blended-Learning;
 • Quản lý và tổ chức vận hành hệ thống thông tin quản lý đào tạo của Đại học;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Dương Ngọc Khánh
Địa chỉ: Phòng C1-313 - SĐT: 0968.876.339 - Email: khanh.duongngoc@hust.edu.vn
 • Phụ trách tổ chức đào tạo sau đại học, bao gồm: Xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết, đăng ký học tập; quản lý dữ liệu điểm thi, dữ liệu học phí sau đại học; đánh giá kết quả học tập của học viên, nghiên cứu sinh; xét công nhận tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ; 
 • Quản lý và tổ chức phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 
 • Quản lý, giám sát các chương trình đào tạo đại học có yếu tố hợp tác quốc tế; 
 • Phụ trách công tác thống kê lưu trữ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ; công tác ISO của Ban Đào tạo;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Nguyễn Xuân Quyền
Địa chỉ: Phòng C1-202B - SĐT: 0912.255.217 - Email: quyen.nguyenxuan@hust.edu.vn
 • Xây dựng kế hoạch mở lớp học phần, thời khóa biểu học tập, lịch thi kết thúc học phần theo từng học kỳ và tổ chức đăng ký học tập cho các chương trình đại học chính quy;
 • Quản lý, giám sát các chương trình đào tạo ELITECH trình độ đại học, đại diện Ban Đào tạo trong Ban điều phối ELITECH;
 • Phát triển, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo bằng thực hành, thí nghiệm, thực tập; hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo; 
 • Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị chuyên môn triển khai các quy trình nghiệp vụ đào tạo trên hệ thống quản trị eHUST;
 • Tổng hợp, thống kê, trích lập dữ liệu đào tạo đại học và lập báo cáo theo yêu cầu của Đại học;  phụ trách công tác kiểm định các chương trình đào tạo;
 • Phụ trách công tác tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, thuộc trách nhiệm tổ chức của Ban Đào tạo;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Trưởng ban.

2.2. Các chuyên viên:
1. Nguyễn Thanh Sơn

Email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    In ấn, cấp phát, xác minh văn bằng, chứng chỉ;
-    Quản lý, hỗ trợ lưu học sinh trong học tập;
-    Quản lý, theo dõi, thống kê phát bằng Đại học;
-    Quản lý các hợp đồng đào tạo khối quân đội;
-    Cấp các loại bản sao văn bằng.

2. Nguyễn Thị Thùy Dương
Email: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Theo dõi thu học phí, hỗ trợ sinh viên nộp học phí, thanh toán ra trường;
-    Tổng hợp dữ liệu học phí, phí đào tạo và các khoản chi đào tạo;
-    Hỗ trợ dữ liệu dự toán ngân sách năm; thanh quyết toán các khoản chi theo nhiệm vụ;
-    Thanh toán giảng dạy cho cán bộ mời giảng.

3. Trần Thị Hạnh
Email: hanh.tranthi@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Xếp lịch thi cho sinh viên toàn trường;
-    Xếp lịch thi bù;
-    Trích sao kết quả học tập (đại học). Xác minh văn bằng hệ CĐ, các chương trình cũ.

4. Giang Hương
Email: huong.giang@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Tư vấn, hoàn thiện thủ tục chuyển tiếp sinh cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế;
-    Hỗ trợ vận hành chương trình đào tạo ngoại ngữ tăng cường cho sinh viên quốc tế;
-    Hỗ trợ các chương trình Elitech (giảng dạy không bằng tiếng Anh);
-    Xếp lịch thi giữa kỳ AB, cuối kỳ A, kỳ hè của toàn ĐH, bố trí dạy bù các tuần thi;
-    Lập thời khóa biểu cho sinh viên chương trình quốc tế;
-    Tham gia kiểm định, đánh giá các chương trình đào tạo (HCERES, AUNQA, ...);
-    Hỗ trợ giảng viên người nước ngoài.

5. Nguyễn Thị Hương
Email: huong.nguyenthi1@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Quản lý, cập nhật chương trình đào tạo chuẩn (đại học);
-    Xét công nhận tốt nghiệp đại học, xét nhận ĐATN;
-    In ấn bảng điểm tốt nghiệp;
-    Xác nhận đồ án và xét tốt nghiệp Trung tâm ĐTLT;
-    Quản lý hồ sơ nhập học NCS, chương trình học tập của NCS (TLTQ, HPTS, CĐTS);
-    Công tác ISO.

6. Đinh Thị Quyên
Email: quyen.dinhthi@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Lập và theo dõi thực hiện hợp đồng đào tạo;
-    Thanh toán các khoản chi theo nhiệm vụ (nội bộ);
-    Theo dõi, thống kê phát bằng tốt nghiệp ThS.

7. Nguyễn Thị Hà Thu
Email: thu.nguyenthiha@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Xếp thời khóa biểu;
-    Chuyển điểm tương đương đại học.

8. Trần Lê Hùng
Email: hung.tranle@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Xử lý tính toán dữ liệu học phí;
-    Xử lý, thống kê kết quả học tập;
-    Vận hành, bảo trì hệ thống thông tin quản lý đào tạo.

9. Nguyễn Quốc Đạt
Email: dat.nguyenquoc@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Đăng ký học tập cho sinh viên đại học;
-    Tham gia quy trình nhập học, liên thông dữ liệu nhập học (tạo MSSV, xếp lịch học, xếp TKB tiếng Anh đầu vào);
-    Vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin quản lý đào tạo; tham gia công việc CĐS của Ban;
-    Theo dõi thiết bị và quản lý kho tài sản đơn vị.

10. Lê Quang Ninh
Email: ninh.lequang@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Phân lớp, chia lớp, xếp lớp quản lý;
-    Quản lý, cập nhật chương trình đào tạo (đại học, từ K68);
-    Tổng hợp dữ liệu xét tốt nghiệp;
-    Tổng hợp, thống kê, dữ liệu đào tạo;
-    Vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin quản lý đào tạo; tham gia công việc CĐS của Ban.

11. Nguyễn Huy Hùng
Email: hung.nguyenhuy@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Quản lý, cập nhật chương trình đào tạo thạc sĩ;
-    Lập kế hoạch học tập, thời khóa biểu;
-    Công tác ISO; theo dõi thiết bị và quản lý kho tài sản đơn vị; tham gia công việc CĐS của Ban;
-    Vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin quản lý đào tạo.

12. Lê Minh Thuyết
Email: thuyet.leminh@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Xử lý học tập, xét tạm dừng học, tiếp nhận trở lại, thôi học;
-    Quản lý, cập nhật chương trình đào tạo tiến sĩ;
-    Xét tốt nghiệp thạc sĩ; In bằng thạc sĩ;
-    Tính toán và quản lý thu học phí của học viên cao học và NCS;
-    Vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin quản lý đào tạo; tham gia công việc CĐS của Ban.

13. Nguyễn Kim Huệ
Email: hue.nguyenkim@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Thanh toán ra trường (các loại);
-    Quản lý văn bản hành chính;
-    Giải quyết thủ tục hành chính người học, xử lý các quyết định vào/ra.

14. Nguyễn Đức Giáp
Email: giap.nguyenduc@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Quản lý hồ sơ NCS, chương trình đào tạo tiến sĩ;
-    Tổ chức bảo vệ cấp cơ sở, cấp Trường;
-    Chuẩn bị hồ sơ NCS để thẩm định các cấp;
-    Chuẩn bị hồ sơ phản biện độc lập, hồ sơ thẩm định;
-    Thủ tục xét tốt nghiệp, in văn bằng tiến sĩ.

15. Lê Thu Giang
Email: giang.lethu1@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Quản lý hồ sơ học viên cao học;
-    Quyết định giao đề tài LV ThS, đổi tên đề tài, GV hướng dẫn;
-    Xử lý hồ sơ bảo vệ LV ThS.

16. Đỗ Thúy Lan
Email: lan.dothuy@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Giải quyết thủ tục hành chính người học, xử lý các quyết định vào/ra (cao học);
-    Gia hạn thời gian học tập;
-    In phụ lục văn bẳng, trích sao kết quả học tập (thạc sĩ).

17. Nguyễn Kiều Anh
Email: anh.nguyenkieu@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Quản lý đào tạo, hồ sơ sinh viên chương trình quốc tế hợp tác với ĐH Troy;
-    Hỗ trợ các chương trình Elitech giảng dạy bằng tiếng Anh;
-    Lập kế hoạch học tập, giảng dạy cho sinh viên chương trình Troy;
-    Hỗ trợ tư vấn, thủ tục chuyển tiếp và đăng ký học tập cho sinh viên chương trình Troy;
-    Hỗ trợ sinh viên các chương trình quốc tế về học tập và tiếng Anh tăng cường.

18. Bùi Ngọc Yến
Email: yen.buingoc@hust.edu.vn
Công việc được phân công:
-    Phục vụ các Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các seminar luận án tiến sĩ tại phòng C1-318;
-    Đảm bào các công việc như chuẩn bị phòng họp, máy móc thiết bị và các công việc có liên quan đến buổi bảo vệ luận văn, luận án;
-    Phục vụ, chuẩn bị tài liệu có liên quan đến các buổi làm việc của Hội đồng liên quan đến đào tạo sau đại học;
-    Hỗ trợ công tác chuẩn bị cho việc cấp bằng, các buổi lễ phát bằng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây