Ban Công tác sinh viên

Ban Công tác sinh viên

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Đại học trong công tác quản lý, tư vấn và hỗ trợ người học; tạo điều kiện, hỗ trợ người học, đặc biệt người học yếu thế (người học có hoàn cảnh khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt) phát huy tối đa năng lực và hoàn thiện nhân cách, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường văn hóa gắn với truyền thống của ĐHBK Hà Nội và hòa nhập môi trường quốc tế cho người học.

2. Nhiệm vụ
a) Chủ trì xây dựng dự thảo các quy chế, quy định quản lý, hỗ trợ người học;
b) Hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế, quy định về người học của Đại học;
c) Đầu mối đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với người học;
d) Xác định người học có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt cần sự hỗ trợ của Đại học; tham mưu giải pháp cụ thể để hỗ trợ từng trường hợp;
đ) Đầu mối khai thác, quản lý xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên;
e) Đầu mối tổ chức các hoạt động tạo môi trường, kết hợp các hình thức phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật, giúp người học định hướng đúng và tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân;
g) Hỗ trợ tổ chức, giám sát các hoạt động ngoại khóa, phát triển các câu lạc bộ sinh viên (CLB học tập, văn hóa - thể thao, sở thích,…); các hoạt động giao lưu giữa sinh viên quốc tế và Việt Nam;
h) Chủ trì công tác đánh giá rèn luyện sinh viên và lưu trữ kết quả;
i) Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức, giám sát các chương trình định hướng kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên;
k) Quản lý thông tin sinh viên và hồ sơ nhập học đầu khóa; tổ chức thu thập dữ liệu, phân tích về tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp để đánh giá xu thế của thị trường lao động;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc đại học.
 

II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

2.1. Lãnh đạo:
Trưởng ban - PGS.TS. Phạm Thanh Huyền
Địa chỉ: C1-105 - ĐT: 0986986988 - Email: huyen.phamthanh@hust.edu.vn 
 • Quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban Công tác sinh viên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác sinh viên;
 • Phụ trách công tác tổ chức, tài chính, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động, xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá cán bộ của Ban Công tác sinh viên;
 • Phụ trách các hoạt động thu hút tài trợ học bổng và tài trợ cho các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên từ đối tác nước ngoài và cựu sinh viên;
 • Phụ trách công tác truyền thông nội bộ nhằm tăng sự đồng thuận, sẻ chia và chung tay của người học và các bên liên quan trong mọi hoạt động của Đại học;
 • Điều phối, theo dõi, hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện các hoạt động công tác sinh viên của toàn Đại học;
 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy chế, quy định liên quan đến công tác sinh viên.
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.
Phó trưởng ban - ThS. Trần Quang Khải
Địa chỉ: C1-103  - ĐT: 0963996868 - Email: khai.tranquang@hust.edu.vn
 • Phụ trách xây dựng dự thảo các quy chế, quy định liên quan đến công tác sinh viên;
 • Phụ trách công tác hỗ trợ hành chính, chế độ chính sách cho sinh viên;
 • Phụ trách triển khai các hoạt động Bảo hiểm y tế, khám sức khỏe cho sinh viên ;
 • Phụ trách xét cấp học bổng, công tác khen thưởng – kỷ luật sinh viên ;2
 • Vận động, khai thác, thu hút tài trợ học bổng từ các đối tác trong nước.
 • Hỗ trợ và quản lý các hoạt động thi Olympic môn học, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên;
 • Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên quốc tế ;
 • Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong Đại học mảng công việc được giao;
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban công tác sinh viên.
Phó trưởng ban – TS. Phạm Mạnh Hùng
Địa chỉ: C1-102 - ĐT: 0912470446 - Email: hung.phammanh@hust.edu.vn
 • Phụ trách công tác giáo dục tư tưởng, chính trị sinh viên.
 • Phụ trách tổ chức, triển khai các hoạt động ngoại khóa, đánh giá rèn luyện;
 • Phụ trách tổ chức, triển khai các hoạt động kỹ năng mềm, hướng nghiệp cho sinh viên;
 • Phụ trách tổ chức, triển khai các hoạt động hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên
 • Vận động, thu hút tài trợ để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp cho
 • sinh viên từ các doanh nghiệp trong nước;
 • Phụ trách công tác cố vấn học tập và quản lý lớp sinh viên;
 • Phụ trách cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin cho các hoạt động của Ban Công tác sinh viên;
 • Phụ trách xây dựng, tích hợp và triển khai hệ thống dịch vụ công một cửa trên nền tảng số.
 • Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong Đại học mảng công việc được giao;
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban công tác sinh viên.
2.2. Các chuyên viên:
1. Nguyễn Thanh Thuỷ

Địa chỉ: C1-103 - Email: Thuy.nguyenthanh@hust.edu.vn 
Cấp phát giấy tờ, tư vấn thủ tục hành chính; xác minh thông tin sinh viên theo yêu cầu của cơ quan chức năng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Nguyễn Thị Anh Thư
Địa chỉ: C1-103 - Email: Thu.nguyenthianh@hust.edu.vn 
Hỗ trợ sinh viên quốc tế; khai thác, cấp xét học bổng tài trợ; hỗ trợ hoạt động Đoàn – Hội, CLB; hỗ trợ hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp; hỗ trợ, tiếp nhận và theo dõi sinh viên đặc biệt khó khăn; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

3. Nghiêm Thị Kim Chi
Địa chỉ: C1-103 - Email: Chi.nghiemthikim@hust.edu.vn
Phụ trách thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT, học bổng Trần Đại Nghĩa; bảo hiểm y tế; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

4. Phạm Thị Chi
Địa chỉ: C1-103 - Email: Chi.phamthi@hust.edu.vn
Triển khai tuần SHCD theo kế hoạch; khen thưởng, kỷ luật sinh viên; hỗ trợ hoạt động sinh viên thi Olympic, các cuộc thi khác; cấp giấy xác nhận vay vốn sinh viên; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

5. Phạm Thị Hải Anh
Địa chỉ: C1-103 - Email: Anh.phamthihai@hust.edu.vn
Triển khai các nội dung của Đề án tăng cường hỗ trợ, tư vấn học tập, tâm lý cho sinh viên; hỗ trợ thủ tục đăng ký ở KTX Pháp Vân; hỗ trợ hoạt động 1 cổng sinh viên; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

6. Đỗ Lan Anh
Địa chỉ: C1-103 - Email: Anh.dolan@hust.edu.vn
Triển khai các nội dung của Đề án tăng cường hỗ trợ, tư vấn học tập, tâm lý cho sinh viên; hỗ trợ hoạt động 1 cổng sinh viên; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

7. Phạm Ánh Tuyết
Địa chỉ: C1-103 - Email: Tuyet.phamanh@hust.edu.vn
Xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của Đề án tăng cường hỗ trợ, tư vấn học tập, tâm lý cho sinh viên; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

8. Quách Thị Diệp Quỳnh
Địa chỉ: C1-102 - Email: Quynh.quachthidiep@hust.edu.vn
Triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên (đăng tin, hội thảo, hội chợ việc làm…); khảo sát ý kiến đánh giá của doanh nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

9. Lê Chi Linh
Địa chỉ: C1-102 - Email: Linh.lechi@hust.edu.vn 
Thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp, sinh viên đang học; thủ tục thanh toán ra trường cho sinh viên; phát hành thẻ sinh viên, học viên; thực hiện kiểm tra quy chế, cuộc thi pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

10. Trương Chí Thuỵ
Địa chỉ: C1-102 - Email: Thuy.truongchi@hust.edu.vn 
Thực hiện trực, quản lý, vận hành trang thiết bị phục vụ các hoạt động, sự kiện của các đơn vị toàn đại học sử dụng hội trưởng C2; quản lý, nhập, trả hồ sơ sinh viên của toàn bộ sinh viên từ K64 trở đi; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

11. Nguyễn Việt Tiến
Địa chỉ: C1-102 - Email: Tien.nguyenviet@hust.edu.vn
Hỗ trợ các đơn vị và sinh viên tổ chức các hoạt động ngoại khoá; triển khai quy định đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên; vận hành, hạ tầng CNTT phục vụ mảng CTSV; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây