Tuyển sinh Tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 sinh viên

Mã xét tuyển: EM-E13

Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh)

Toán là môn chính đối với các tổ hợp (Điểm môn Toán có hệ số 2)

Liên hệ tư vấn đăng ký xét tuyển: 

Trần Thị Hương

Email: huong.tranthi@hust.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tranhuong238