Phòng Truyền thông và quản trị thương hiệu Phòng Truyền thông và quản trị thương hiệu

Sứ mạng:

Quản lý triển khai truyền thông cấp chiến lược của Trường; hỗ trợ hoạt động truyền thông cho các đơn vị giúp nâng cao thương hiệu Trường ĐHBK Hà Nội.

 

 Mục tiêu:

 1. Tăng cường hiểu biết, tạo sự đồng thuận của cán bộ và sinh viên về các chủ trương, chính sách lớn của Trường; 

 2. Nâng cao  niềm tự hào của cán bộ, sinh viên và niềm tin của cộng đồng đối với thương hiệu của Trường; 

 3. Bảo đảm sự nhất quán về hình ảnh thương hiệu của Trường trong các hoạt động của cán bộ, sinh viên Trường và các bên liên quan;

 4. Tăng cường tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong các hoạt động truyền thông của Trường và các đơn vị trong Trường.

 

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng chiến lược truyền thông và quản trị thương hiệu Trường; xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện hệ thống văn bản quy định về công tác truyền thông và quản trị thương hiệu Trường;

 2. Xây dựng và quản trị hiệu quả các kênh truyền thông đa phương tiện chính thức của Trường: website (hust.edu.vn), mạng xã hội, đặc san bản in, đặc san điện tử, newsletter, bản tin hình v.v.;

 3. Tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông chiến lược thông qua các sự kiện, các sản phẩm truyền thông (tài liệu, tin, bài, hình ảnh, videos…) và hệ thống quà tặng thương hiệu của Trường; 

 4. Quản lý thông tin, hình ảnh của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; là đầu mối quản lý quan hệ của Trường với các cơ quan báo chí; tham mưu lãnh đạo Trường về công tác xử lý khủng hoảng truyền thông;

 5. Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm đảm bảo sự thống nhất về thông tin, chuyên nghiệp và nhất quán về cách thức thực hiện;

 6. Quản lý nội dung truyền thông, hình thức tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông của  các đơn vị bên ngoài Trường thực hiện trong khuôn viên Trường;

 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Phân công nhiệm vụ Phòng TT&QTTH: xem tại đây