phòng khoa học - công nghệ phòng khoa học - công nghệ

I. CHỨC NĂNG
 • Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các hoạt động NCKH và CGCN.
 • Tổ chức và điều phối các hoạt động KHCN - CGCN trong toàn Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hoạt động KHCN và các hoạt động khác liên quan.
II. NHIỆM VỤ
 • Tư vấn giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về NCKH và triển khai công nghệ.
 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý khoa học và CGCN trong Trường ĐHBKHN.
 • Phối hợp với các HĐKHLN trong việc tổ chức và xây dựng chiến lược phát triển khoa học.
 • Cùng với các BĐH chương trình nghiên cứu xây dựng các đề tài/dự án KHCN thuộc chương trình nghiên cứu và tổ chức việc triển khai thực hiện các đề tài/dự án này.
 • Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng vật tư, thiết bị, nguyên nhiên liệu của các đề tài và có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng hạn.
 • Tổ chức nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài NCKH; có kế hoạch và biện pháp giúp đỡ các đề tài chậm tiến độ.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của trường tổng kết công tác NCKH và CGCN hàng năm; có kế hoạch giúp đỡ các hội nghị, hội thảo khoa học của các cấp Khoa, Viện, Trung tâm.
 • Chủ động mở rộng hợp tác khoa học với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất; tập hợp, tổ chức những tập thể nghiên cứu đồng bộ, liên ngành để thực hiện những đề tài lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết những vấn đề KHKT quan trọng của đất nước; có biện pháp động viên khuyến khích các nhà khoa học chủ trì các đề tài và chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước.
 • Tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH và công nghệ vào sản xuất và đời sống, xây dựng các dự án sản xuất thử  - thử nghiệm các cấp Trường, Bộ, Nhà nước.
 • Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế về KHCN; nghiên cứu đề xuất các hình thức và nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch xây dựng các cơ sở nghiên cứu KHCN, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho NCKH và đào tạo.
 • Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài vụ lập phương án phân bổ và quản lý ngân sách KHCN.
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các bộ phận liên quan khác trong việc trình Hiệu trưởng quyết định thành lập, giải thể, quản lý các đơn vị NCKH và công nghệ trong Trường ĐHBKHN.
 • Phối hợp với phòng Đào tạo đại học, Viện Đào tạo Sau đại học để tổ chức các hoạt động NCKH gắn với đào tạo; hướng dẫn và kiểm tra phong trào NCKH trong sinh viên; tổ chức các hội nghị khoa học của sinh viên, xét duyệt và trình Hiệu trưởng khen thưởng các công trình NCKH có giá trị.
 •  Phối hợp với BK - Holdings để tìm kiếm các đối tác tiềm năng để khai thác, thương mại hóa các sản phẩm, thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, tìm kiếm nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động NCKH.
 • Thực hiện tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của trường.
 •  Đảm nhiệm vai trò thường trực ban biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật.
 • Chỉ đạo công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
 • Tổ chức thẩm định tư vấn kỹ thuật các công trình lớn, các chương trình của Nhà nước để xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật cho các dự án.
 • Tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ các trường Đại học Kỹ thuật.