Hợp tác & Đối ngoại

Quay lại

Business Administration

1. Business Administration in cooperation with TROY, USA

TROY has cooperated with HUST do deliver bachelor programs in business administration and computer science since 2004. Students can study full time at HUST or transfer to TROY to complete study in second stage. Students completed the programs will earn bachelor degree awarded by TROY.

2. Business Administration in cooperation with Victoria Wellington (VUW), New Zealand

VUW has cooperated with HUST jointly offering Business Administration course in 2005. Students can study full time at HUST to earn HUST degrees or transfer to VUW in 2nd stage of the program to earn VUW degrees. Students who complete the program will be able to apply directly for graduate programs in VUW.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường