Đào tạo

Quay lại

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng kỳ 20161-A

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 1.
Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo đại học C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh ( phô tô) và những sinh viên chưa nộp tiền nộp bổ sung tại các Viện.
Hạn nộp đơn và nộp bổ sung tiền: trước ngày 6/01/2017
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016
Phòng Đào tạo Đại học