Đào tạo

Quay lại

Thời khóa biểu Việt Nhật - ICT kỳ 20162

Phòng Đào tạo đại học thông báo
Hiện tại đã có lịch học các học phần của kỳ 20162 chương trình Việt Nhật - ICT. Các bạn sinh viên Việt Nhật - ICT K59 trở về trước có thể vào đăng ký học tập từ 16h00 ngày 26/12/2016 đến 16h00 ngày 29/12/2016. Khóa K60 đăng ký theo lịch như nhà trường đã thông báo từ trước.
Thời khóa biểu các lớp mở kỳ 20162 - Việt Nhật - ICT xem tại đây

Trân trọng cảm ơn! Chia sẻ bài viết lên facebook


First Demo Spring Mvc tạm thời không có.

Tin tức liên quan Tin tức liên quan