Đào tạo

Quay lại

Kế hoạch mở đăng ký điều chỉnh các lớp kỳ 20161-B

Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20161 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 17/10/2016 đến 16h00 ngày 26/10/2016.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20161 B (từ tuần 11-18) có thể vào đăng ký thêm, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên website: http://sis.hust.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
 Chia sẻ bài viết lên facebook

First Demo Spring Mvc tạm thời không có.

Tin tức liên quan Tin tức liên quan