Hội đồng trường Hội đồng trường

1.Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường gồm 23 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Đại diện giảng viên, Đại diện viên chức, Sinh viên là đại diện BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 8 thành viên ngoài trường đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 2245/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ tên

Chức vụ/Đơn vị hiện nay

1

GS. Lê Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng Trường - 
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

2

PGS. Huỳnh Quyết Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

3

TS. Bùi Đức Hùng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Chủ tịch Công đoàn Trường

4

PGS. Trần Ngọc Khiêm

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

5

PGS. Nguyễn Phong Điền

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

6

PGS. Huỳnh Đăng Chính

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

7

ThS. Lã Thu Thủy

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

8

PGS. Nguyễn Huy Phương

Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Điện

9

PGS. Nguyễn Việt Dũng

Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện KH&CN Nhiệt lạnh, Thư ký Hội đồng Trường

10

GS. Vũ Văn Yêm

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

11

PGS. Phó Thị Nguyệt Hằng

GVCC. Viện Vật lý Kỹ thuật

12

TS. Nguyễn Danh Nguyên

Viện trưởng Viện Kinh tế Quản lý

13

PGS. Đinh Văn Hải

Trưởng phòng Công tác Sinh viên

14

SV. Trần Anh Dũng

Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM Trường

15

Ông Phạm Quang Hưng

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT

16

Ông Trần Mạnh Hùng

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính

Viễn thông Việt Nam

17

Ông Phạm Đình Đoàn

Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái

18

Ông Lê Tiến Trường

Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt - May Việt Nam

19

Ông Dương Mạnh Sơn

Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam

20

TS. Nguyễn Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam 

21

Ông Ngô Quế Lâm

Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco)

22

Ông Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám Đốc Tập đoàn Điện lực Việt nam

23

Bà Đinh Hoài Giang

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Secoin

 

 

2.Nhiệm vụ, quyền hạn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học quy định Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;
  • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
  • Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học;
  • Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;
  • Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;
  • Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.