Truy cập nội dung luôn

  ĐÀO TẠO

Đào tạo là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐHBK Hà Nội. Tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn từ 2006 đến nay, Trường ĐHBK Hà Nội  đã đưa ra nhiều chủ trương cũng như giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Những nỗ lực trong công tác đào tạo và giáo dục đã giúp Trường duy trì và khẳng định vị thế hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kỹ thuật và công nghệ góp phần phục vụ cho việc triển khai thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong đổi mới, đóng góp trong việc xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục đại học.

Trong giai đoạn này, Trường đã và đang triển khai đổi mới công tác đào tạo theo phương châm:

  • Đổi mới cơ bản, toàn diện, tiến hành từng bước vững chắc trong xu thế quốc tế hóa, gắn chặt với yêu cầu thực tế của sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
  • Đổi mới mô hình đào tạo và chương trình đào tạo gắn liền với đổi mới phương pháp dạy và học, gắn liền với cải thiện môi trường dạy và học; chú trọng tính cơ bản và tính thực tiễn, đảm bảo người tốt nghiệp có năng lực phù hợp với chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của xã hội.
  • Đổi mới phải nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, gắn liền với phát triển bền vững và phải đi liền với đánh giá và kiểm định chất lượng thường xuyên.
  • Tạo ra sự thay đổi cơ bản về tư duy giáo dục đại học, tạo ra văn hóa đổi mới trong từng đơn vị, phải có sự tham gia tích cực, chủ động của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo chức và sinh viên của Nhà trường vào quá trình đổi mới. 
Ngày 4/5/2020, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chính thức chốt phương án thi bổ sung dưới hình thức một bài kiểm tra tư duy theo yêu cầu đặc thù của khối ngành Kỹ thuật. ...
NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   TT Chương trình đào tạo Chuyên ngành Nội...
Tấm bằng Tiến sĩ của Bách khoa Hà Nội đòi hỏi một sự hy sinh nhất định ở các nghiên cứu sinh nhưng thành quả đổi lại là sự trưởng thành về kiến thức và bản lĩnh nghiên cứu khoa học...
Học liên thông hệ vừa làm vừa học là con đường vòng ngắn nhất và ưu thế nhất dành cho những người đã đi làm và muốn học liên thông lên đại học. Hệ đại học vừa làm vừa học là gì? Đào tạo...