Cấp Trường

Cấp trường Cấp trường

Quyết định số 1355/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 19/5/2014

Văn bản này Điều chỉnh Điều 6 trong “Quy định về quản lý hoạt động Khoa học – Công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3086/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 31/12/2011. Đọc tiếpGiới thiệuQuyết định số 1355/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 19/5/2014 »

Quyết định số 3086/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 31/12/2011

Văn bản này quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN), bao gồm: quản lý các chương trình nghiên cứu của Trường, các đề tài, các dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) các cấp; các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học; hướng dẫn thủ tục và quy định đăng các bài báo khoa học trong tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi trường ĐHBKHN. Đọc tiếpGiới thiệuQuyết định số 3086/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 31/12/2011 »

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN