Cấp Nhà nước

Cấp Nhà nước Cấp Nhà nước

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tệp đính kèm: Thongtu03_2017_TT-BKHCN

Phuluc_TT03


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN