Cấp Bộ

Cấp Bộ Cấp Bộ

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 03/2017/TT-BKHCN »

Thông tư 18/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Quy chế này quy định về việc xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, bao gồm: công tác chuẩn bị xét Giải thưởng; quy trình đánh giá và xét Giải thưởng; khen thưởng, xử lý vi phạm. Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 18/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” »

Thông tư 11/2016 về Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư này quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: xác định, tuyển chọn, thẩm định, tổ chức triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp bộ. Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 11/2016 về Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo »

Quyết định số: 5830/QĐ-BGDDT ngày 27/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc tiếpGiới thiệuQuyết định số: 5830/QĐ-BGDDT ngày 27/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo »

Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư này quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thông tư có hiệu lực từ 08/6/2015. Đọc tiếpGiới thiệuThông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN »

Thông tư 07/2014 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư này qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án); đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là chương trình). Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 07/2014 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ »

Thông tư 10/2014/TT-BKHCN

Thông tư này quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là nhiệm vụ khoa học và công nghệ), bao gồm: Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 10/2014/TT-BKHCN »

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư này quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước trừ trường hợp phải đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật. Đọc tiếpGiới thiệuThông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC »

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14  tháng  02  năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 01/2007/TT-BKHCN »

Quyết định số 59 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ GD&ĐT

Về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 2149/GD-ĐT ngày 27/7/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về việc thực hiện dự án sản xuất thử – thử nghiệm. Đọc tiếpGiới thiệuQuyết định số 59 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ GD&ĐT »

Quyết định số 10/2007 ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Về việc Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ”. Đọc tiếpGiới thiệuQuyết định số 10/2007 ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ »

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN