Liên hệ
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Địa chỉ: Nhà C1-114, 215, 217 
Điện thoại: 04.3869 4242 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Nhà C1-205
Điện thoại: 04.3868 1955 - 3869 2036

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Nhà C1-201, 202, 203
Điện thoại: 04.3869 2104, 3868 2371, 3869 2008, 3868 2305
Website: http://dtdh.hust.edu.vn/ 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Nhà C1-315
Điện thoại: 04.3869 2115
Website: http://sdh.hust.edu.vn/

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Địa chỉ: Nhà C2-201, C1-103,104,105
Điện thoại : 04.3869 2896, 3869 3108
Website: http://ctsv.hust.edu.vn/

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Địa chỉ: Nhà C2-220, P924-TV Tạ Quang Bửu
Điện thoại: 04.3868 0898, 3623 1732
Website: http://ccpr.hust.edu.vn