PHÒNG - BAN - TRUNG TÂM

Phòng Hành chính Tổng hợp

Văn phòng: C1 - 114, 215, 217

Điện thoại: 04 38694242


Phòng Tổ chức Cán bộ

Văn phòng: C1 - 205

Điện thoại: 04 38681955


Phòng Đào tạo Đại học

Văn phòng: C1 - 201, 202, 203

Điện thoại: 04 38692104, 04 38682163


Phòng Khoa học - Công nghệ

Văn phòng: C1 - 220

Điện thoại: 04 38692136


Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Văn phòng: C3-4

Điện thoại: 04 38692730


Phòng Hợp tác Quốc tế

Văn phòng: C1 - 212

Điện thoại: 04 38693796, 04 38683197


Phòng Thiết bị

Văn phòng: C1 - 301

Điện thoại: 04 38681954


Phòng Quản trị

Văn phòng: C3-204

Điện thoại: 04 38680840


Phòng Bảo vệ

Điện thoại: 04 38692307


Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên

Văn phòng: C1 - 103, 104, 105

Điện thoại: 04 38692896, 04 38693108


Phòng Thanh tra Pháp chế

Văn phòng: C2 - 217

Điện thoại: 04 38630017


Ban Quản lý các dự án đầu tư

Văn phòng: C3 - 312

Điện thoại: 04 38683090, 04 38683091


Ban Quản trị các tòa nhà cao tầng

Điện thoại: 04 36230003


Thư viện Tạ Quang Bửu

Văn phòng: Tấng 1 - 5 TVĐT

Điện thoại: 04 38692243


Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Văn phòng: C2 - 102

Điện thoại: 04 38680627, 04 36230930


Trung tâm Mạng Thông tin

Văn phòng: P923 - Tầng 9 - TVĐT

Điện thoại: 04 38682203


Trung tâm Truyền thông & Quan hệ công chúng

Văn phòng: 924 - Tầng 9 - TVĐT

Điện thoại: 04 38680898, 04 36231732


Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Văn phòng: B9 - 101, 102

Điện thoại: 04 38692942


Trung tâm Y tế Bách Khoa

Văn phòng: Số 6 Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 04 38692400


Trung tâm Thể thao - Văn hóa

Điện thoại: 04 38683885


Trung tâm Phục vụ Bách Khoa

Điện thoại: 04 36230523


Trung tâm Ngoại ngữ (CFL)

Điện thoại: 04 38682445


Trung tâm Tiếng Pháp

Văn phòng: Nhà CFC

Điện thoại: 04 38692775


Trung tâm trao đổi KH - KT Việt - Đức

Văn phòng: P209 tòa nhà Việt - Đức

Điện thoại: 04 38682179


Nhà xuất bản Bách Khoa

Văn phòng: Nhà E

Điện thoại: 04 38684569


Trung tâm Năng lượng Nguyên tử

Văn phòng: P228 - TVĐT

Điện thoại: 04 36231721


Viện Đào tạo Liên tục

Văn phòng: 94 - 94A Lê Thanh Nghị

Điện thoại: 04 3869 3782

Fax: 04 3868 0485

Website: dtlt.hust.edu.vn


Viện Đào tạo Quốc tế

Văn phòng: D7 - 403

Điện thoại: 04 3868 3407

Fax: 04 3868 3409

Email: info@sie.vn

Website: sie.hust.edu.vn


Viện Đào tạo Sau đại học

Văn phòng: C1 - 315

Điện thoại: 04 3869 2115

Website: sdh.hust.edu.vn